องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดงาน SKA PAV ROV Championship 2019  โดยมีคณะทำงานประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในจังหวัดสงขลาร่วมเป็นคณะทำงาน  โดยนักศึกษาจะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานจัดการแข่งขัน Mobile eSport ระหว่าง ในวันที่ 7 - 8 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   

นักศึกษาของภาควิชาฯ ทำหน้าที่ประสานงานร่วมกับเพื่อนทีมงานต่างมหาวิทยาลัย และคณะผู้จัดงานจาก อบจ.สงขลา  การได้มีโอกาสเป็นคณะทำงานในครั้งนี้ เป็นการเสริมทักษะชีวิตและอาชีพให้แก่นักศึกษา ให้เป็นผู้ที่เข้าใจบทบาทการทำงานร่วมกันเป็นทีม รู้จักยืดหยุ่น-ปรับตัว ผ่านการทำงานร่วมกับกับเพื่อนๆจากสถาบันอื่น  และทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ซึ่งได้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 8 กันยายน 2562 
โดยทั้งหมด ได้ร่วมเข้าฝึกซ้อมย่อย และ ฝึกซ้อมใหญ่ ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 4 และ 6 กันยายน 2562 ซึ่งคณาจารย์ของภาควิชาฯ ได้ให้การต้อนรับกล่าวให้โอวาท และมีตัวแทนจากสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีแก่ทุกท่านร่วมด้วย

บัณฑิตจากวิทยาเขตหาดใหญ่ 49 คน
บัณฑิตจากวิทยาเขตภูเก็ต 58 คน 

เพื่อเป็นการฝึกฝนนักศึกษาชั้นปีที่2 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ด้านวิชาการ การทำงานเป็นทีม การมีจิตอาสา และเปิดโอกาสให้ความรู้แก่นักเรียนระดับมัธยมจากทั่วประเทศผู้สนใจร่วมค่าย ซึ่งปีนี้คัดเลือกได้ 27 ราย และเนื้อหาการสอนปีนี้ เป็นการเขียนโปรแกรม Arduino ขั้นพื้นฐาน. เซนเซอร์ พื้นฐานเพื่อต่อยอดในการทำหุ่นยนต์เดินตามเส้น. ตลอดจนให้น้องๆ นักเรียนผู้เข้าร่วมในโครงการ ทำหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรมบังคับให้หุ่นยนต์เดินตามเส้น 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562   ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้จัดงาน Project Day เพื่อให้นักศึกษาที่ทำโครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในรายวิชาโครงงาน 242-401 และ 242-402   นำเสนอผลงานของตนเองแก่คณาจารย์และผู้สนใจ  ณ อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พร้อมให้มี Popular vote จากคณาจารย์และผู้ร่วมงาน   สำหรับโครงงานที่ชื่นชอบ ด้วย  ซึ่งภายในงานนักศึกษาได้นำโครงงานที่ได้เรียนรู้ อธิบายผลงานผ่านการการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ และการสาธิตเพื่อแสดงการทำงานของผลงาน/ชิ้นงานของแต่ละกลุ่ม 

โครงการติดตามนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตามระบบ CUPT QA


เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 11.45-13.00 น. อาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้เข้าร่วมโครงการติดตามผลการเรียนนักศึกษา COE ตามระบบ CUPT QA ระดับหลักสูตร (ครั้งที่ 2 / 2561) ชั้นปีที่ 2-3-4 และชั้นปีสูง ณ ลานใต้ตึกภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาได้พบปะพูดคุยให้คำแนะนำการเรียนก่อนระยะถอนวิชา “W” และ รับฟังประเด็นปัญหาอื่น ๆ จากนักศึกษา

    ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดโอกาสให้นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จำนวน 5 ราย เข้าร่วมทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 11-21 มีนาคม 2561 โดยภาควิชาฯ ได้พาแนะนำกลุ่มงานที่น่าสนใจ ทั้งทางด้านโปรแกรมมิ่ง และ ด้านหุ่นยนต์และระบบควบคุม เพื่อให้นักเรียนเลือกเข้าทำโครงงานได้ตามความสนใจ ซึ่งนักเรียนทั้ง 5 รายเลือกที่จะทำโครงงาน โดยมีจุดประสงค์เพื่อ

Page 13 of 17
Go to top