รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล อาจารย์จากสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำเสนองานวิจัยแบบ Poster เรื่อง Optimization of Reaction Parameters Influences on Production of Bio-oil from Fast Pyrolysis of Oil Palm Empty Fruit Bunch Biomass in a Fluidized Bed Reactor ที่งานประชุมทางวิชาการ  The IIER International Conference - 2022 ที่เมือง  Hamilton ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2565 

Taweesak1.jpg

คุณโกสินทร์ พัตรานนท์ วิศวกรอาวุโส (Senior Engineer)  จาก Technical Training Group, Software Development Department, Toyota Tsusho Nexty Electronics (Thailand) Co. Ltd. หารือความร่วมมือในโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ของฝ่ายฝึกอบรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ กับทีมบริหารสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รศ.ดร. พิชญา ตัณฑัยย์ หัวหน้าสาขาวิชา และผศ.ดร. ปัญญยศ ไชยกาฬ รองหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์  รศ.ดร. มนตรี กาญจนเดชะ ในวันที่่ 15 ธันวาคม 2565

ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นายธีรศักดิ์ ขอพุทธพรชัย (COE รุ่นที่ 22) และนายชัยรัตน์ สุขพันธุ์  (COE รุ่นที่ 25) แนะนำ SDA Careers ในรายวิชาโมดูล 240-229 Software defined architecture engineer module ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 16.00-19.00 น. โดยมี รศ.ดร. พิชญา ตัณฑัยย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ประวัติศิษย์เก่า

นายธีรศักดิ์ ขอพุทธพรชัย (COE รุ่นที่ 22)

  • นักพัฒนาและที่ปรึกษาจากธอทเวิร์ค (ประเทศไทย) ที่มีประสบการณ์พัฒนาซอฟต์แวร์ในหลากหลายอุตสาหกรรม
  • ผู้มีความหลงไหลในการแก้ปัญหาด้วยความเชี่ยวชาญและสนใจทางด้านเทคโนโลยี การสร้างโปรดักซ์ และการพัฒนาทีม

ธีรศักดิ์-crop.jpg

นายชัยรัตน์ สุขพันธุ์  (COE รุ่นที่ 25)

  • System Engineer บริษัทอินโนเวทีฟ เอ็กซ์ตรีมิสต์ จำกัด

 

ต้อ-crop2.jpg

Capture5.JPG

 

 

รองศาสตราจารย์  ดร. พิชญา ตัณฑัยย์ (IEEE Senior Member) หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ประเทศ มาเลเซีย เพื่อจัดประชุมกรรมการอำนวยการนานาชาติ (International Steering Committee and International Advisory Committee หรือ ISC/IAC) ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการนานาชาติ (Chair of ISC/IAC) ของงานประชุมวิชาการนานาชาติ ISPACS (International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems) และเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีและกิจกรรมต่าง ๆ ของงานประชุมนานาชาติ ISPACS 2022  มีกำหนด 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ที่ โรงแรม G GURNEY HOTEL ปีนัง ประเทศ มาเลเซีย

ทีม Alpha จากสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านเข้ารอบรอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับ”ผู้หญิง”และ“เพศสภาพเป็นหญิง” 

สมาชิกทีม:

  • นางสาวณัฐณรินทร์ โจวรรฐะ รหัสนักศึกษา 6410110144
  • นางสาวพาขวัญ เสนาคชวงศ์ รหัสนักศึกษา 6410110353

อาจารย์ที่ปรึกษา: 

รองศาสตราจารย์ ดร. แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ 

รายละเอียดงาน:

การแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับ”ผู้หญิง”และ“เพศสภาพเป็นหญิง” (Women: Thailand Cyber Top Talent 2022) ครั้งแรกของประเทศไทย จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด โดยการสนับสนุนจาก ศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ด้านโทรคมนาคม (TTC-CERT) และ บริษัท สยามถนัดแฮก จำกัด โดยรอบแรกจัดการแข่งขันไปเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ 

โดยมีทีมผู้ผ่านเข้ารอบรอบชิงชนะเลิศวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ที่ CM2 ชน 4 โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ ทั้งหมดจำนวน 30 ทีม ดังนี้
?ระดับนักเรียนนักศึกษา จำนวน 15 ทีม
ทีม Tum Dai or Dai Tum สังกัด มหาวิทยาลัยมหิดล
ทีม Monster Hunter สังกัด มหาวิทยาลัยมหิดล
ทีม Helloeiei สังกัด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
ทีม CHAFIRN สังกัด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ทีม Donald Duck สังกัด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ทีม Slytherin สังกัด โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
ทีม justmariankub สังกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทีม Jugemu Jugemu สังกัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทีม Alpha สังกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทีม ANUBIS III สังกัด โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
ทีม ANUBIS II สังกัด โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
ทีม Blond สังกัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ทีม Bibimbab สังกัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทีม SPU-cancer สังกัด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ทีม CyberKNRed สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
?ระดับบุคคลทั่วไป จำนวน 15 ทีม
ทีม Blnk Mk
ทีม hacKEr4nDtHECA7
ทีม ToyTurtle9
ทีม Backache
ทีม CHCKEN
ทีม CINPA
ทีม White hat ladies
ทีม PrincessPondPond
ทีม SecSuperGirl
ทีม ASwitch2022
ทีม special education
ทีม Vuln is here
ทีม DEZON
ทีม Double N
ทีม NARI
 
ติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขัน ได้ทาง Live Facebook : NCSA Thailand

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่บนสนามจำลอง ภายใต้โจทย์ โรงเรือนฟาร์มไก่  ภายใต้โครงการ CPF Young Software Developer Program เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 241-251 ชุดวิชาปัญญาประดิษฐ์เพื่อการควบคุมหุ่นยนต์ ของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ผู้เข้าร่วม        

นักศึกษาผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 241-251 จำนวน  26 คน

ทีมอาจารย์ผู้สอน    จำนวน 3 คน

  • ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์
  • ผศ.ดร.ธเนศ เคารพาพงศ์
  • ดร.รัฐชัย วงศ์ธนวิจิต

และทีมวิศวกรจากบริษัทซีพีเอฟ ผู้ให้โจทย์และคำปรึกษา

การจัดการแข่งขัน

การแข่งขันแบ่งเป็น 3 รอบ (สนาม)  และสนามที่ 3 จัดเมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 โดยเป็นการจัดการแข่งขันที่ห้อง R300 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาเรียนและปฏิบัติการรวม (ตึกหุ่นยนต์)  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และมีการ Live เพื่อให้ทีมวิศวกรของบริษัท CPF ผู้ร่วมดูแลตาม โครงการ CPF Young Software Developer  Program ร่วมให้คำแนะนำนักศึกษาแต่ละทีม

ผลการแข่งขัน

 

สนามที่ 1

--------------------------------- 

สนามที่ 2

--------------------------------- 

สนามที่ 3

--------------------------------- 

รางวัลที่ 1 

นายพงศ์พิพัฒน์ ขุนชิต

นางสาวปทิตตา สุขสมบูรณ์ 

นายกฤตนัย ชูเกลี้ยง

--------------------------------- 

นายพงศ์พิพัฒน์ ขุนชิต

นางสาวปทิตตา สุขสมบูรณ์

นายกฤตนัย ชูเกลี้ยง

--------------------------------- 

นายพงศ์พิพัฒน์ ขุนชิต

นางสาวปทิตตา สุขสมบูรณ์

นายกฤตนัย ชูเกลี้ยง

--------------------------------- 

รางวัลที่ 2 

นายฎอน อังศุภาพงศ์

นางสาวเจณิตา รัตนกันทา

นายธนกฤต ฉิมพลี ปักษ์

--------------------------------- 

นายกรวิชญ์ อินทมุสิก

นางสาวณิชา วิกรมโรจนานันท์ 

นางสาวศศิธร ศักดิ์แก้ว

--------------------------------- 

นายกรวิชญ์ อินทมุสิก

นางสาวณิชา วิกรมโรจนานันท์ 

นางสาวศศิธร ศักดิ์แก้ว

--------------------------------- 

รางวัลที่ 3 

นายศิวกร โรจนกรินทร์

นายอาริฟีน หมากสตูน

นางสาววันวิสาข์ ใจเอื้อ

นายจตุรวิชญ์ ค่อฉุ้น

นางสาวกุลวดี สุทธจิตร

นางสาวบุณยวีร์ ละอองพันธ์

นายจตุรวิชญ์ ค่อฉุ้น

นางสาวกุลวดี สุทธจิตร

นางสาวบุณยวีร์ ละอองพันธ์

งบประมาณ

โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 50,000 บาท  จากบริษัทซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

CPF Young Software Developer Program (YSDP)

YSDP เป็นโครงการเพื่อการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในประเทศไทยในด้าน Programming ให้มีความพร้อมก่อนก้าวออกจากสถานศึกษาเข้าสู่โลกของการทำงาน 

เพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในประเทศไทยในด้าน Programming ให้มีความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกของการทำงาน ผ่านการปฏิบัติและฝึกฝนประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะจากห้องเรียนมาสู่การแก้โจทย์ธุรกิจจริง ผ่านความร่วมมือกับบริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทั้งในด้านเงินสนับสุนนการศึกษารายวิชา และการให้โจทย์จากการทำงานจริง รวมถึงการได้รับความร่วมมือจากฝ่ายวิศวกรรม บริษัทซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมให้คำปรึกษาดำเนินโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ
1. สร้างประสบการณ์จริงเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานในอนาคต
2. สร้างแรงบันดาลใจ และรางวัลในการบรรลุเป้าหมาย
3. ฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา จากกรณีศึกษาของธุรกิจ โดยมีโค้ชให้คำแนะนำ
4. ร่วมค้นหาและพัฒนาศักยภาพในกลุ่มนักศึกษาผ่านการลงมือทำจริง

 

Page 9 of 18
Go to top