เพื่อเป็นการฝึกฝนนักศึกษาชั้นปีที่2 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ด้านวิชาการ การทำงานเป็นทีม การมีจิตอาสา และเปิดโอกาสให้ความรู้แก่นักเรียนระดับมัธยมจากทั่วประเทศผู้สนใจร่วมค่าย ซึ่งปีนี้คัดเลือกได้ 27 ราย และเนื้อหาการสอนปีนี้ เป็นการเขียนโปรแกรม Arduino ขั้นพื้นฐาน. เซนเซอร์ พื้นฐานเพื่อต่อยอดในการทำหุ่นยนต์เดินตามเส้น. ตลอดจนให้น้องๆ นักเรียนผู้เข้าร่วมในโครงการ ทำหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรมบังคับให้หุ่นยนต์เดินตามเส้น 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562   ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้จัดงาน Project Day เพื่อให้นักศึกษาที่ทำโครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในรายวิชาโครงงาน 242-401 และ 242-402   นำเสนอผลงานของตนเองแก่คณาจารย์และผู้สนใจ  ณ อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พร้อมให้มี Popular vote จากคณาจารย์และผู้ร่วมงาน   สำหรับโครงงานที่ชื่นชอบ ด้วย  ซึ่งภายในงานนักศึกษาได้นำโครงงานที่ได้เรียนรู้ อธิบายผลงานผ่านการการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ และการสาธิตเพื่อแสดงการทำงานของผลงาน/ชิ้นงานของแต่ละกลุ่ม 

โครงการติดตามนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตามระบบ CUPT QA


เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 11.45-13.00 น. อาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้เข้าร่วมโครงการติดตามผลการเรียนนักศึกษา COE ตามระบบ CUPT QA ระดับหลักสูตร (ครั้งที่ 2 / 2561) ชั้นปีที่ 2-3-4 และชั้นปีสูง ณ ลานใต้ตึกภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาได้พบปะพูดคุยให้คำแนะนำการเรียนก่อนระยะถอนวิชา “W” และ รับฟังประเด็นปัญหาอื่น ๆ จากนักศึกษา

    ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดโอกาสให้นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จำนวน 5 ราย เข้าร่วมทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 11-21 มีนาคม 2561 โดยภาควิชาฯ ได้พาแนะนำกลุ่มงานที่น่าสนใจ ทั้งทางด้านโปรแกรมมิ่ง และ ด้านหุ่นยนต์และระบบควบคุม เพื่อให้นักเรียนเลือกเข้าทำโครงงานได้ตามความสนใจ ซึ่งนักเรียนทั้ง 5 รายเลือกที่จะทำโครงงาน โดยมีจุดประสงค์เพื่อ

โครงการ Good Care Share Computers

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนคูเต่าวิทยา 

    คณะภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ กลุ่มมิตรภาพสัมพันธ์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ได้ร่วมกันนำคณะนักศึกษาลงพื้นที่ ช่วยเหลือโรงเรียนคูเต่าวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อซ่อมบำรุง ทำความสะอาด เครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรียนแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย
    โครงการนี้ร่วมกันเพื่อสร้างให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ โดยจะมีการจัดเป็นทีมนักศึกษาเป็นทีมย่อย หมุนเวียน สลับเปลี่ยนไปร่วมทำงานเพื่อสังคม และมีอาจารย์คอยให้คำปรึกษาแก่ทีมนักศึกษาจิตอาสาดังกล่าว

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา ภายใต้ องค์การบริหารจังหวัดสงขลา และ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ร่วมพิธีลงนาม MOU ด้านวิชาการเพื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและตอบสนองความต้องการของสังคมชุมชนภาคใต้ได้อย่างดีและต่อเนื่อง การเรียนรู้ในพื้นที่จริงของนักศึกษา โดยถือโอกาสอันดีนี้ให้นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำเสนอหัวข้อโครงงานเพื่อผลิตเป็นผลงานและนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อตอบสนองโจทย์ความต้องการของ องค์การบริหารจังหวัดสงขลา และ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

Page 9 of 13
Go to top