นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์คว้ารางวัลที่ 3 และรางวัลชมเชยใน NSC 2023

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์คว้ารางวัลที่ 3 และรางวัลชมเชยใน  NSC 2023

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์คว้ารางวัลที่ 3 และรางวัลชมเชยในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 หรือ  National Software Contest 2023 (NSC 2023)  รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจัดโดย ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 8.30 -17.00 น.  โดยมีรายละเอียดดังนี้ รางวัลที่ 3 โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

Read more
Go to top