เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดโครงการ In-House Practical Training  การใช้เครื่องมือทำต้นแบบทางกลของพื้นฐาน เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับการเรียนรายวิชา COMPUTER ENGINEER PROJECT PREP, COMPUTER ENGINEER PROJECT I, COMPUTER ENGINEER PROJECT II, Robotic and Control, COMPUTER CONTROL SYSTEMS และรายวิชาอื่นๆ

ทางโครงการจัดเน้นให้นักศึกษามีทักษะทางปฏิบัติ และมีความชำนาญในการใช้เครื่องกลึง เครื่องเชื่อม เครื่องตัดและพับโลหะแผ่น อุปกรณ์ทางกลและทางกลไฟฟ้า และเพื่อการใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยวิทยากรภาควิชาฯ นาย อนันต์  นิลโกสีย์

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมต้อนรับบัณฑิตและมหาบัณฑิต เพื่อให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตได้พบปะกับคณาจารย์ บุคลากรและรุ่นน้องเพื่อร่วมแสดงความยินดี และให้ผู้สำเร็จการศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

เมื่อวันที่ 11 กย. 2561 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ณ ห้องประชุมภาควิชา โดย ผศ. ดร. นิคม สุวรรณวร หัวหน้าภาค เป็น ประธาน ประชุม สร้างความร่วมมืออัจฉริยะ กับ ภาคเอกชน ภาครัฐ และ ภาคประชาสังคม  ผลักดันด้วยโครงาน/วิจัยนักศึกษา บนฐานการพัฒนาชุมชนอัจฉริยะ นำร่องชุมชน อบต. ท่าข้าม สู่ อบต. 4.0 โดยมีคณาจารย์จากภาควิชาที่มีความเชียวชาญนวัตกรรมหลาย ๆ ด้าน เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อรับทราบความต้องการของชุมชน   ซึ่งมีภาครัฐ ทั้ง อบจ. สงขลา และ อบต. ท่าข้าม และภาคเอกชน รวมทั้งชมรมกลุ่มมิตรภาพสัมพันธ์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง จากภาคประชาสังคม ผู้ริเริ่มโครงการหมู่บ้านมะเร็งอัจฉริยะอย่างยั่งยืน ( Sustainable Smart Cancer Village ) เข้าร่วมนำเสนอแผนงาน/โครงการ มากกว่า 10 โครงการ  
 

ผศ.ดร. วชรินทร์ แก้วอภิชัย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ร่วมกับอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน Student Formula  ที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นการแข่งขันสร้างรถแข่งฟอร์มูล่าระดับอุดมศึกษา ที่ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมในการออกแบบ เมื่อวันที่ 4 – 8 กันยายน 2561 ณ สนาม Ogasayama sports park เมืองชิสุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

มีคะแนนรวมอยู่อันดับที่ 31 จากผู้เข้าร่วมทั้งหมด 98 ทีม

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. สินชัย กมลภิวงศ์ และ รศ. ทศพร กมลภิวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกบทความทางวิชาการตีพิมพ์ในหนังสือ eHealth Making Health Care Smarter สำนักพิมพ์ InTechOpen  chapter 9  เรื่อง  Real-Time Tele-Auscultation Consultation Services over the Internet: Effects of the Internet Quality of Service

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดการเรียนการสอน 3 ระดับ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเพื่อเป็นการประเมินคุณภาพ พัฒนาการเรียนการสอน ทั้ง 3 ระดับ จึงมีการจัดการประเมินเป็นประจำทุกปี และในรอบการประเมินคุณภาพ สำหรับปีการศึกษา 2560   ได้จัดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (รูปแบบ Site Visit)   ซึ่งหลักสูตรของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทั้ง ระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ได้รับผลการประเมิน "ผ่าน" เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามระบบ CUPT QA โดยคณะกรรมการจากภายในมหาวิทยาลัยฯ ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ผู้ประเมิน ระดับหลักสูตร (ขึ้นทะเบียน ทปอ.) ดังนี้

เมื่อวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2561 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ทั้ง 2 หลักสูตร ประกอบด้วย

              - รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี

              - ดร.กวินพัฒน์ กานติโสภณ

Page 10 of 13
Go to top