ดร. อนันท์ ชกสุริวงศ์  อาจารย์จากสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น (รางวัลระดับดี) สาขาการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลงานเรื่อง "หุ่นบาดเจ็บจากยางธรรมชาติสำหรับฝึกการห้ามเลือดก่อนนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล" (Natural Rubber Trauma Manikin for Practicing Prehospital Hemorrhage Control) 

หุ่นยางธรรมชาติเพื่อการฝึกนักศึกษาแพทย์ สำหรับการปฐมพยาบาล การห้ามเลือดผู้บาดเจ็บ โดยใช้ความรู้ทางปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทำให้เกิดขบวนการเรียนรู้ที่ถูกต้อง เช่น ลักษณะท่าทางและการใช้แรงที่ถูกต้อง เป็นต้น

ทีมนักประดิษฐ์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ. โกเมศวร์ ทองขาว

2. รองศาสตราจารย์ ดร. นิธินาถ แซ่ตั้ง

3. ดร. อนันท์ ชกสุริวงศ์ 

บทความของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นางสาวมัลลิกา เกลี้ยงเคล้า นักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร IEEE Access ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล  Web of Science  โดยมี ดร. สมชัย หลิมศิโรรัตน์  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

Title: The Design and Development of a CausalThe Design and Development of a CausalBayesian Networks Model for the Explanationof Agricultural Supply Chains

Authors: MALLIKA KLIANGKHLAO, SOMCHAI LIMSIRORATANA  BUKHOREE SAHOH 
Authors' Affiliations:

Department of Computer Engineering, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkla 90112, Thailand
Informatics Innovation Center of Excellence (IICE), School of Informatics, Walailak University, Tha Sala, Nakhon Si Thammarat 80160, Thailand

ผลงานนี้ได้รับการสนับสนุนทุนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่าน Thailand Education Hub for ASEAN Scholarship in Doctoral Degree

Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน KUEP และ KUEP-Online (2023-2024) โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้นคือ
1. มีผลการเรียนดี
2. มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น/อังกฤษในระดับดี (สำหรับผู้ที่ลงเรียนในรายวิชาที่การเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น ต้องมีคะแนน Japanese-Language Proficiency Test (JPLT) ไม่ต่ำกว่า N2 และสำหรับผู้ที่ลงเรียนในรายวิชาที่การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC Listening & Reading Test 700, TOEFL-iBT 72, TOEFL-PBT 527, IELTS 5.5, หรือ Cambridge English 160
โดยผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาจาก Kanazawa University

นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.interaffairs.psu.ac.th หัวข้อ Announcements และจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านคณะต้นสังกัดไปยังศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 สำหรับการสมัครไปแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ KUEP ในช่วง Spring Semester และภายในวันที่ 30 มกราคม 2566 สำหรับการสมัครไปแลกเปลี่ยนในช่วง Fall Semester เพื่อดำเนินการในลำดับถัดไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

กิจกรรม open house ภายในงานสัปดาห์ ม. อ. วิชาการ 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565

กิจกรรม open house เป็นกิจกรรมเปิดบ้านสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่ได้เลือกสาขา นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป โดยกิจกรรมมีดังนี้

 • ชมวีดีโอแนะนำหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร คือหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)  และหลักสูตรวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์  (AI Engineering)
 • การแสดงผลงานของนักศึกษาชั้น ปีที่ 2 หลักสูตร AI
 • แนะนำห้องปฏิบัติการทางด้านฮาร์ดแวร์

ประมวลภาพกิจกรรม

 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ 18 สิงหาคม 2565  ณ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ ห้อง COMP1 อาคารวิจัยประยุกต์สิรินธร 

โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 15 โรงเรียน นักเรียนเข้าร่วม 20 ทีม ทีมละ 3 คน รวม 60 คน และคุณครูอีก 20 คน ดังนี้

schools

 

ผลการแข่งขัน

 • รางวัลชมเชย ลำดับที่ 7 จากโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน จังหวัดปัตตานี
 • รางวัลชมเชย ลำดับที่ 6 จากโรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ จังหวัดสตูล
 • รางวัลชมเชย ลำดับที่ 5 จากโรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน" จังหวัดยะลำ
 • รางวัลชมเชย ลำดับที่ 4 จากโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา

 •  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา

 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

 • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพบรรยากาศงาน

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการจัดประกวดแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังเช่น การจัดการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย หรือ NSC (National Software Contest) ซึ่งทางสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เป็นศูนย์ประสานงานภาคใต้ ร่วมมือกับ สวทช. และ วช.จัดการแข่งขันระดับภูมิภาค มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยในปี 2565 การแข่งขัน NSC จะเข้าสู่ปีที่ 25 มีนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการแข่งขัน NSC จำนวนไม่น้อย ได้เข้ามีโอกาสเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและได้สร้างผลงานและต่อยอดผลงานด้านซอฟต์แวร์ และเป็นกำลังสำคัญในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ทั้งในส่วนภูมิภาคและระดับชาติ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย 10 สถาบัน ภายในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ณ เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร 

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นตัวแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง หรือ MOU ดังกล่าว เพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดแข่งขัน การจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ และการฝึกทักษะวิจัยในห้องปฏิบัติการเพื่อต่อยอดเวทีในระดับชาติและระดับนานาชาติ และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนก้าสู่เส้นทางอาชีพนักวิจัย วิศวกรวิจัยหรือนวัตกร ต่อไป

มหาวิทยาลัย 10 สถาบัน ในเครือข่ายความร่วมมือกับ วช. และ สวทช. ในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนี้ ได้แก่

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Page 10 of 18
Go to top