สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ “It's All About the Computer Engineer” สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1  โดยคณาจารย์ประจำสาขาวิชา ในระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน 2566 ณ ห้องปฏิบัติการประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   ในหลักสูตร

หลักสูตรที่ 1 A Kind of Robot  รับจำนวน 20 คน

หลักสูตรที่ 2 Dashboard of Thingsรับจำนวน 20 คน

หลักสูตรที่ 3 Data science in Real lifeรับจำนวน 20 คน

          เปิดรับสมัครโครงการ                        ตั้งแต่บัดนี้ – 27 มีนาคม 2566

          ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  วันที่ 31 มีนาคม 2566

          ชำระค่าสมัคร                                 วันที่ 1 – 10 เมษายน 2566

ช่วงดำเนินงาน                                วันที่ 24 – 28 เมษายน พ.ศ. 2566

      ค่าลงทะเบียน คนละ 2500 บาท ( ผู้สมัคร 1 คน เลือก ได้เพียง 1 สูตรเท่านั้น

สามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 074 – 287076 (วิมล คำจันทร์) หรือ

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                  ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามความร่วมมือกับบริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด (SCI) โดยมี ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย นายมาโมรุ ชิโยโนบุ กรรมการผู้จัดการ SCI และผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีพร้อมร่วมลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุมดงยาง 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาหลักสูตรร่วมกันในโครงการ “Hi-FI อุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม” โครงการนักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาสหกิจศึกษา โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work integrated Learning, WiL) ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นการพัฒนาร่วมกับ SCI ผ่านโครงการ Hi-FI ที่จะสามารถนำไปใช้งานในสายการผลิตของ SCI ได้ต่อไป ในการนี้ นายพร้อมพงศ์ แกล้วกล้า พนักงานของ SCI จะเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในโครงการ Hi-FI อุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม

  ในการนี้ผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้นำผู้บริหาร บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด (SCI) และบริษัท มิตซูบิบิชิ อิเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสาขาวิชาต่าง ๆ รวมถึงห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมีอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา คอยให้แนะนำข้อมูล

 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 13.00- 15.40 น. โดยมีกิจกรรมดังนี้

1. ปัจฉิมนิเทศโดยคณาจารย์สาขาวิชา

2. มอบรางวัลโครงงานยอดนิยม

3. คุณโกสินทร์ คุณโกสินทร์ พัตรานนท์ วิศวกรอาวุโส (Senior Engineer) จาก Technical Training Group, Software Development Department, Toyota Tsusho Nexty Electronics (Thailand) Co. Ltd.แนะนำและรับสมัครงานพร้อมทั้งให้ข้อคิดในการทำงานและการใช้ชีวิตหลังจบการศึกษา

4. คุณอลิซ อารียคุณ SAP Senior Architect, SAP Denmark ศิษย์เก่า สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แนะนำเรื่องการทำงานในยุโรป

 

 

 

 

การสอบนำเสนอโครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565  ในรูปแบบนิทรรศการ ผ่านการนำเสนอชิ้นงาน และ/หรือ โปสเตอร์วิชาการ ของนักศึกษาผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 240-402 Computer Engineering Project II  ภาคการศึกษาที่ 2/2565 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบรับฟังการนำเสนอเพื่อวัดผลในรายวิชา   

รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมทุกท่าน (อาจารย์ / นักศึกษาทุกระดับ ทุกชั้นปี / ผู้สนใจทั่วไป) สามารถเลือกโครงงานที่ชอบผ่านการโหวตในกิจกรรมได้ด้วย

สถานที่จัดงาน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 9 มีนาคม 2566 9.00-12.00 น. 

 

ผศ.ดร.ธเนศ เคารพาพงศ์และดร.รัฐชัย วงศ์ธนวิจิต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เดินทางไปสาธิตผลงานวิจัย การพัฒนาระบบสื่อสารด้วยระบบวิทยุด้วยซอฟต์แวร์ (Software Defined Radio: SDR) ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และที่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (GISTDA) ในโครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาต้นแบบเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศไทยในการรองรับการเป็นห้วงอวกาศแบบบูรณาการ ในระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ที่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จังหวัดชลบุรี

 

 

 

คุณพิพัฒน์ พิพิธพัฒนพงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรและคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ ในรายวิชา 30204-8503 โครงงาน 2 ระดับชั้นปวส. 2 สาขางานธุรกิจดิจิทัล ให้กับแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราฎร์นิกร ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-16.00 น.

 

 

 

Page 8 of 19
Go to top