ขอแสดงความยินดีกับ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Ms.Hnin Thiri Chaw นักศึกษาชาวต่างประเทศ ซึ่งได้ร่วมประชุมวิชาการ และ เสนอบทความวิชาการ เรื่อง "Sleep Apnea Detection Using Deep Learning" ซึ่งได้รับรางวัล Best Paper Award จากงานประชุมวิชาการ "The International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2019)" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 ทีผ่านมา ณ ป่าตอง จ.ภูเก็ต ประเทศไทย

บทความดังกล่าวเป็นผลงานจากการศึกษาวิทยานิพนธ์ในชื่อเรื่องเดียวกัน ภายใต้การดูแลของ อาจารย์ที่ปรึกษา คือ รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในฐานะ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ ผศ.พญ.กรองทอง วงศ์ศรีตรัง ถาวรานุรักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นอกจากนี้ ในงานประชุมวิชาการดังกล่าว นักศึกษาระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ของภาควิชาฯ อีก 5 ท่าน ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิชาการ และร่วมประชุมทางวิชาการร่วมกับนักวิจัยในสาขาเดียวกัน ซึ่งนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงวิชาการและถือเป็นประสบการณ์อันดี สำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและการวิจัยในอนาคต

กิจกรรมติดตามผลการเรียนนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2562

เพื่อเป็นการติดตามการเรียนนักศึกษาในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นรายคน   โดยเป็นการ ให้คำแนะนำด้านการเรียน หลังการสอบกลางภาค 1/2562 และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรการเรียน  กิจกรรม และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

โครงการ windept ภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาปี1 ให้เข้าเยี่ยมชมภาควิชาต่างๆ
ซึ่ง สำหรับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กิจกรรมครั้งนี้มีรุ่นพี่ปี2-3-4 และรุ่นพี่นักศึกษาปริญญาเอก ช่วยนำเสนอชิ้นงาน จัดนิทรรศการเล็กๆ ให้แก่น้องๆ ปี 1 เพื่อแนะนำแนวทางการเรียนของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และอาจารย์หลายท่านร่วมให้ข้อมูลสาขาฯ รวมไปถึง ครั้งนี้ได้ความร่วมมืออย่างดีจากรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ร่วมด้วยช่วยกันส่งคลิปให้กำลังใจในการเรียน และการเลือกสาขาแก่น้อง

 

การเรียนสาขาวิชาวิศวกรรคอมพิวเตอร์ สามารถประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ความสนใจ ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ในสายงานต่างๆ เช่น
Mobile App Developer
Mobile Robot Engineer
IoT/Embedded
Automation Engineer
นักวิจัย
หรือ การเป็นเจ้าของกิจการ Start up ก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนมากขึ้น

กิจกรรมในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ช่วยสร้างความเข้าใจในสาขาวิชา ทำให้เลือกเรียนได้ตรงตามความสนใจ ประกอบอาชีพที่ชอบ ทำงานที่รัก และมีหน้าที่การงาน อนาคตที่มั่นคงได้ต่อไปในอนาคต

สามารถรับชมภาพบรรยากาศได้ที่ เพจ coe@psu 

วันที่ 10 ตุลาคม 2562
ครั้งแรก กับกิจกรรม CoE Music Relax กิจกรรมสร้างสรรค์โดยนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นักศึกษาร่วมกันร้องเพลง เล่นดนตรี ใต้อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (ตึกหุ่นยนต์) เป็นกิจกรรมตามความถนัด และความชอบ จัดเฉพาะช่วงเที่ยง 12.00 - 13.00 น.

นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว นักศึกษาของภาควิชาฯ ยังได้ทำกิจกรรมตามความสนใจ เพราะวัยเรียนมิใช่แค่การคร่ำเคร่งในตำรา หรือชั้นเรียนเพียงเท่านั้น การได้สนุกกับเพื่อนฝูง ใช้เวลาไปกับสิ่งที่ชอบ เรียนรู้และกล้าคิด กล้าทำ กล้าสร้างสรรค์ตามแบบฉบับของตัวเอง

เพราะCoEไม่ใช่สถานที่ แต่คือผู้คน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดงาน SKA PAV ROV Championship 2019  โดยมีคณะทำงานประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในจังหวัดสงขลาร่วมเป็นคณะทำงาน  โดยนักศึกษาจะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานจัดการแข่งขัน Mobile eSport ระหว่าง ในวันที่ 7 - 8 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   

นักศึกษาของภาควิชาฯ ทำหน้าที่ประสานงานร่วมกับเพื่อนทีมงานต่างมหาวิทยาลัย และคณะผู้จัดงานจาก อบจ.สงขลา  การได้มีโอกาสเป็นคณะทำงานในครั้งนี้ เป็นการเสริมทักษะชีวิตและอาชีพให้แก่นักศึกษา ให้เป็นผู้ที่เข้าใจบทบาทการทำงานร่วมกันเป็นทีม รู้จักยืดหยุ่น-ปรับตัว ผ่านการทำงานร่วมกับกับเพื่อนๆจากสถาบันอื่น  และทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ซึ่งได้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 8 กันยายน 2562 
โดยทั้งหมด ได้ร่วมเข้าฝึกซ้อมย่อย และ ฝึกซ้อมใหญ่ ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 4 และ 6 กันยายน 2562 ซึ่งคณาจารย์ของภาควิชาฯ ได้ให้การต้อนรับกล่าวให้โอวาท และมีตัวแทนจากสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีแก่ทุกท่านร่วมด้วย

บัณฑิตจากวิทยาเขตหาดใหญ่ 49 คน
บัณฑิตจากวิทยาเขตภูเก็ต 58 คน 

Page 8 of 13
Go to top