สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ “It's All About the Computer Engineer” สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1  โดยคณาจารย์ประจำสาขาวิชา ในระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน 2566 ณ ห้องปฏิบัติการประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   ในหลักสูตร

หลักสูตรที่ 1 A Kind of Robot  รับจำนวน 20 คน

หลักสูตรที่ 2 Dashboard of Thingsรับจำนวน 20 คน

หลักสูตรที่ 3 Data science in Real lifeรับจำนวน 20 คน

          เปิดรับสมัครโครงการ                        ตั้งแต่บัดนี้ – 27 มีนาคม 2566

          ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  วันที่ 31 มีนาคม 2566

          ชำระค่าสมัคร                                 วันที่ 1 – 10 เมษายน 2566

ช่วงดำเนินงาน                                วันที่ 24 – 28 เมษายน พ.ศ. 2566

      ค่าลงทะเบียน คนละ 2500 บาท ( ผู้สมัคร 1 คน เลือก ได้เพียง 1 สูตรเท่านั้น

สามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 074 – 287076 (วิมล คำจันทร์) หรือ

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 13.00- 15.40 น. โดยมีกิจกรรมดังนี้

1. ปัจฉิมนิเทศโดยคณาจารย์สาขาวิชา

2. มอบรางวัลโครงงานยอดนิยม

3. คุณโกสินทร์ คุณโกสินทร์ พัตรานนท์ วิศวกรอาวุโส (Senior Engineer) จาก Technical Training Group, Software Development Department, Toyota Tsusho Nexty Electronics (Thailand) Co. Ltd.แนะนำและรับสมัครงานพร้อมทั้งให้ข้อคิดในการทำงานและการใช้ชีวิตหลังจบการศึกษา

4. คุณอลิซ อารียคุณ SAP Senior Architect, SAP Denmark ศิษย์เก่า สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แนะนำเรื่องการทำงานในยุโรป

 

 

 

 

การสอบนำเสนอโครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565  ในรูปแบบนิทรรศการ ผ่านการนำเสนอชิ้นงาน และ/หรือ โปสเตอร์วิชาการ ของนักศึกษาผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 240-402 Computer Engineering Project II  ภาคการศึกษาที่ 2/2565 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบรับฟังการนำเสนอเพื่อวัดผลในรายวิชา   

รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมทุกท่าน (อาจารย์ / นักศึกษาทุกระดับ ทุกชั้นปี / ผู้สนใจทั่วไป) สามารถเลือกโครงงานที่ชอบผ่านการโหวตในกิจกรรมได้ด้วย

สถานที่จัดงาน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 9 มีนาคม 2566 9.00-12.00 น. 

 

ผศ.ดร.ธเนศ เคารพาพงศ์และดร.รัฐชัย วงศ์ธนวิจิต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เดินทางไปสาธิตผลงานวิจัย การพัฒนาระบบสื่อสารด้วยระบบวิทยุด้วยซอฟต์แวร์ (Software Defined Radio: SDR) ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และที่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (GISTDA) ในโครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาต้นแบบเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศไทยในการรองรับการเป็นห้วงอวกาศแบบบูรณาการ ในระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ที่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จังหวัดชลบุรี

 

 

 

คุณพิพัฒน์ พิพิธพัฒนพงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรและคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ ในรายวิชา 30204-8503 โครงงาน 2 ระดับชั้นปวส. 2 สาขางานธุรกิจดิจิทัล ให้กับแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราฎร์นิกร ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-16.00 น.

 

 

 

ดร. อนันท์ ชกสุริวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน 12th PSU.WIT Technology Competition ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 -17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและบูรณาการองค์ความรู้เข้ากับพหุวิทยาการ เน้นให้นักเรียนมีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ในด้านวิทยาการคำนวณ การออกแบบและเทคโนโลยี และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะในการแก้ปัญหา ความกล้าแสดงอก ตลอดจนการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพส๔้ศตวรรษแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Page 1 of 12
Go to top