สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดบรรยายพิเศษ โดย คุณโกสินทร์ พัตรานนท์ จาก Toyota Tsusho Nexty Electronics (ประเทศไทย)
ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2566 13.00-16.00 น. กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Embedded System Developer Module 

 

 E2

E3

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ขอเชิญชวน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ ภายในงาน ม.อ.วิชาการประจำปี 2566

 ในวันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566

 1. การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 2. กิจกรรมการแข่งขัน Tech Quest

กำหนดการ

4รับสมัคร                ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2566

4ประกาศรายชื่อ       วันที่ 11 สิงหาคม 2566    สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.coe.psu.ac.th

4การแข่งขัน              วันที่ 18 สิงหาคม 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 074-287076 (พี่มล)

2023 07 24 10 29 30

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำนักศึกษาและบุคลากรไปทัศนศึกษา ณ School of Electrical and Electronic Engineering (SEEE) และ School of Computer Science and Engineering (SCSE), Nanyang Technological University (NTU) และ ConnectechAsia 2023, Singapore Expo  ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ข้อมูลกิจกรรม

 • •ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 47 คน
 • •อาจารย์ 5 คน
 • •บุคลากรฝ่ายสนับสนุน (ช่าง) 2 คน
 • •นักศึกษาป.เอก 3 คน ป.โท 1 คน(Staff)
 • •นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 29 คน วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ 7 คน
 • •ทุนจากหมวดทัศนศึกษา ยุทธ 1.1
 • •หน้าเว็บประสานงานกิจกรรม Singappore Visit 2023 (google.com)

กำหนดการ

6 มิถุนายน 2566 9.00-13.30

 • •เดินทางไปทัศนศึกษาและดูงาน ณ School of Electrical and Electronic Engineering (SEEE), Nanyang Technological University (NTU)
 • •โดยเยี่ยมชม
 • •Satellite Research Center (SaRc) นำเสนอโดย Mr. Lim Wee Seng, Executive Director
 • •Garage ห้องกิจกรรมโครงงานอิสระ และห้องแสดงโครงงานนักศึกษา Experience นำเสนอโดย LEAD students นักศึกษาโครงการ Leadership ของ SEEE  NTU

ผู้แทนของ SEEE, NTU This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ Ms. Hwee Boon Lek (Karen)

 

6 มิถุนายน 2566 14.00-15.30

 • •เดินทางไปทัศนศึกษาและดูงาน ณ School of Computer Science and Engineering (SCSE), Nanyang Technological University (NTU)
 • •ผู้แทนของ SCSE, NTU This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7 มิถุนายน 2566 10.00-15.30

 • •เดินทางไปทัศนศึกษาและดูงาน ณ ConnectechAsia 2023 ซึ่งประกอบไปด้วยนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และงานสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์ ที่ ณ Singapore Expo

 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จะจัดอบรมเชิงทฤษฎีพร้อมปฏิบัติ (ปรับพื้นฐาน) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ ภายใต้โครงการ การเตรียมความพร้อมนักศึกษาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ ในระหว่าง วันที่ 5 – 13  มิถุนายน 2566   ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น  ทุกวัน ณ ห้องปฏิบัติการ AI (R302) ตึกหุ่นยนต์ จึงขอประชาสัมพันธ์ นักศึกษาทุกคนที่ยืนยันจะเข้าเรียนในหลักสูตรดังกล่าว ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 2 มิ.ย. 66 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 074-287076 พี่มล2023 05 26 15 11 48

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์คว้ารางวัลที่ 3 และรางวัลชมเชยในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 หรือ  National Software Contest 2023 (NSC 2023)  รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจัดโดย ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 8.30 -17.00 น. 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • รางวัลที่ 3 โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับนิสิต นักศึกษา โครงการแผนที่ความเสี่ยงการเกิดเพลิงไหม้ในบริเวณป่าพรุควนเคร็งโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง 
ทีมพัฒนา นายรชตะ แซ่ลี้ นายจตุรวิชญ์ ค่อฉุ้น นายจักรภัทร สุวรรณพงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ธนาธิป ลิ่มนา
 • รางวัลชมเชยน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ระดับนิสิต นักศึกษา โครงการพิคเตอร์เวิร์ส
นายภูมินทร์ สาทิพย์จันทร์ นายสิทธา สหธรรม นางสาวปทิตตา สุขสมบูรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อนันท์ ชกสุริวงศ์
 
นอกจากนี้ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากศูนย์ภาคใต้ได้รับรางวัลชมเชยในรอบชิงชนะเลิในประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หน่วยงานให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทยจัดการแข่งขันพัฒนทโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (25th National Software Contest: NSC 2023) ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวบา 8.00-16.00 น. 

 

   

   

 

Page 6 of 18
Go to top