นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ เข้าร่วมการแข่งขันโครงการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ Datathon Ultratrail ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2567 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 14  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จัดงานโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลกรุงเทพ และ DIDA

สนับสนุนโดย Dell, C&R, Coca Cola,  Man A, โรงพยาบาลกรุงเทพ, อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

นักศึกษาเข้าร่วมทีมแข่งขันแก้โจทย์ปัญหาร่วมกับบุคลากรจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 25,000 บาท นายอรรถสุนทร ไตรสุวรรณ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

5069

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ ชั้นปีที่ 3 ประกอบด้วย 
6410110175 นางสาวณิชา วิกรมโรจนานันท์ 
6410110287 นางสาวบุณยวีร์ ละอองพันธ์ 
6410110301 นางสาวปทิตตา สุขสมบูรณ์ 
6410110475 นางสาววันวิสาข์ ใจเอื้อ 

5070

 

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท 

6510110218 นายนพเก้า ปัญจสุธารส           นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 
6510110506 นายสุรวีร์ วิวัฒนวาณิชย์           นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ ชั้นปีที่ 2 
6510110693 นายศาสตรวุธ วีรพัฒนาสุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ ชั้นปีที่ 2 

5071

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ ชั้นปีที่ 3 
6410110132 นายฎอน อังศุภาพงศ์ 
6410110340 นายพชรวุธ ธนาวุฒิ 
6410110625 นายกรวิชญ์ อินทมุสิก 
6410110697 นายฟิกรี หะยียูโซ๊ะ 

5072

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดบรรยายหัวข้อ Explainable AI and Content Security in Healthcare Applications and Beyond โดย Dr. Zulfiqar Ali ซึ่งเป็น Assistant Professor in AI for Decision Making จาก School of Computer Science and Electronic Engineering, University of Essex, สหราชอาณาจักร ณ ห้องประชุมดงยาง 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 18 เมษายน 2567 10.00-11.30 น. 

บทคัดย่อ (Abstract)

Explainable AI (XAI) refers to the development of AI systems whose actions and decisions can be easily understood by humans. In the context of health applications and beyond, explainability is crucial for ensuring transparency, accountability, and trust in AI systems, especially when they are involved in making decisions that can impact human lives.

In health applications, such as medical diagnosis or treatment recommendation systems, explainable AI can help healthcare professionals understand why a certain diagnosis or treatment suggestion was made by the AI system. This understanding is essential for doctors to trust and rely on AI-driven insights and recommendations in their decision-making process. It also allows them to verify the validity of AI-generated conclusions and potentially identify errors or biases in the system.

Content security is another critical aspect, particularly in health applications where sensitive patient data is involved.

In this talk, both explainable AI and content security will be discussed in the context of vocal fold disorder assessment (10.1109/ACCESS.2017.2680467, https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2015.08.010), zero-watermarking for medical signals (audio and image) (https://doi.org/10.1016/j.future.2019.01.050, https://doi.org/10.3390/electronics11050710), and imposter detection in forged audio (https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2021.107122).

ดูลิงค์รายละเอียดได้ที่ https://sites.google.com/coe.psu.ac.th/dr-zulfiqar-alis-seminar/

รับชมวิดีโอย้อนหลังได้ที่ Facebook Live: https://fb.watch/rxUo80luHJ/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v

438209030 373573399005945 1821133454951270289 n

438209172 922903759524370 6774495267560151598 n

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 นำเสนอโครงงานย่อย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชา 240-371 ชุดวิชานักพัฒนาระบบไอโอที (IoT System Developer Module)  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ในวันที่ 21 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2567 

โดยอาจารย์ผู้สอนประจำชุดวิชา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุณา เจริญปัญญาศักดิ์ การจัดการเรียนการสอนประกอบด้วยทฤษฎีปฎิบัติการ และ โครงงานย่อย (small project)  และได้เชิญ บริษัทเอกชน และ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมเป็นกรรมการ ในการตัดสินชิ้นงาน ทั้ง 12 ชิ้นงาน

ทางผู้สอนได้ให้เวลาในการทำงานชิ้นนี้ ประมาณ 1 เดือน  นักศึกษามีความตั้งใจ ในการทำชิ้นงาน และได้รับคำชมจากทางบริษัทเอกชน ตัวอย่างผลงาน เช่น เครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยง เครื่องพยากรณ์อากาศ หุ่นยนต์ทำความสะอาด ตู้หนีบตุ๊กตา เครื่องวัด และเตือนการดื่มน้ำประจำวัน และถังขยะอัตโนมัติ เป็นต้น

S 33226808

S 33226810

S 33226811

S 33226813

S 33226814

S 33226815

S 33226819

S 33226818

S 33226817

S 33226816

 

คุณโกสินทร์ พัตรานนท์ วิศวกรอาวุโสจาก Toyota Tsusho Nexty Electronics ให้เกียรติบรรยายออนไลน์เรื่อง Toyota Vehicle OS ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 และผู้สนใจ ในชุดวิชา วิศวกรสถาปัตยกรรมที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์  (Software-defined Architecture Engineer Module) และผู้สนใจทั่วไป ในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 8.00-11.00 น. 

C1

V Architecture

C4

C5

P4

 

 

การสอบนำเสนอรายวิชา 240-402 โครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2566 วันที่ 7 มีนาคม 2567 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (ตึกหุ่นยนต์) โดยในภาคการศึกษานี้ มีจำนวน 30 โครงงาน 
 

 1. Network monitoring systems for Prince of Songkla University
 2. Photo service management software
 3. Teaching programs for the deaf
 4. Enhancing the model for classifying sleep stages using PPG Signal
 5. Purchase Assistant
 6. Physical Resource Management System
 7. Chatbot for notifying and managing customer complaints
 8. Indoor Cartography & Navigation using SLAM on ROS
 9. Innovative smart medicine dispensing notification box for older people
 10. Automotive Agriculture With Pattern
 11. Pig feeder with IoT system
 12. Betta Macrostoma automatic aquarium care system
 13. Precision mushroom farming
 14. Fertilizer mixer and dispenser system for smart farm
 15. Robot trading with mql4
 16. ESP-23 (Electronic Saxophone with 23 keys)
 17. Bass Training Application
 18. PSU Red Connect
 19. AI for form recognition
 20. Restaurant management system
 21. Smart Oxygen Mask Selector with Mobile 3D Face Scanning
 22. Mobile application for taking medicine reminders
 23. Auto Service Management System
 24. Development of Web-based Application for Supporting Automatic Multiple-Choices Question Generation Mechanism
 25. Bot Herb
 26. Development of a No Code Programming application to check the time attendance system
 27. Smart queue management system for medical facilities
 28. Travel Together Application
 29. procurement system with Robotic Process Automation
 30. Web-based Application Development of multiple-choices Quiz system
คุณพีรวิชญ์ เจนพิทยา ศิษย์เก่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ DevOps Engineer จากบริษัท Innovative Extremist (INOX) Co., Ltd. เป็นวิทยากรให้กับนักศึกษาในชุดวิชาวิศวกรสถาปัตยกรรมที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์  240-229 Software-defined Architecture Engineer Module จำนวน 77 คน และผู้สนใจทั่วไป โดยบรรยายในหัวข้อ  Hidden Costs of Cloud Computing .ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 10.00-11.00 น.

คุณพีรวิชญ์ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพดังต่อไปนี้

• Cisco Intro to Packet Tracer and IOT.
• AWS cloud practitioner 
• AWS solution architect

Capture14

Capture16

Capture20

Capture21

Capture31

Page 2 of 18
Go to top