วันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 ผศ.ดร.วรรณรัช  สันติอมรทัต ร่วมเสวนาหัวข้อ การพัฒนา Smart City ในภาคใต้ตอนล่าง ในงาน Digital Thailand Big Bang Regional 2018 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ เพื่อเตรียมตัวก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 การต่อยอดต้นแบบการพัฒนา Smart City จากจังหวัดภูเก็ตลงสู่พื้นที่สงขลา พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสงขลา สร้างความร่วมภาครัฐ ภาคท้องถิ่น เอกชน และสถาบันอุดมศึกษา ทั้งด้านการท่องเที่ยว การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมจากอุตสาหกรรม 3.0 สู่ 4.0 (Digital Transformation) ดึงดูดการลงทุนจากประเทศเพื่อนบ้านตามแนวทาง พัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) รวมถึงการนำดิจิทัลเทคโนโลยีเข้าสู่ภาคชุมชน การเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ สงขลายังเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคใต้ เป็นพื้นที่ผลิตทรัพยากรบุคคลทางด้านดิจิทัลที่สำคัญของภูมิภาค เพื่อต่อยอดดิจิทัล Startups ต่อไป
โดยภายในงานมีนิทรรศการ : 
- IoT and Smart City Zone: นิทรรศการต้นแบบ Smart City จังหวัดภูเก็ต เพื่อต่อยอดการพัฒนา Smart City Songkla พร้อมแสดงงานวิจัยด้าน Smart City จาก มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ และพันธมิตร
- Digital Startups and Transformation Zone: รวบรวม Digital Providers ในพื้นที่ภาคใต้ นำ Solutions ต่างๆ เพื่อทำงานร่วมกับ SMEs ในการนำนวัตกรรมดิจิทัลเข้ามาสู้รูปแบบธุรกิจ
- e-Sports ROV Zone: การแข่งขัน eSport Tournament สงขลา เพื่อชิงความเลิศด้าน eSport
S 11796782
63735
59555
big bang hdy 180828 0038
big bang hdy 180828 0031
big bang hdy 180828 0035
big bang hdy 180828 0014

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนายวศิน ภัสสรภากร ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ชมเชย ระดับปริญญาโท ประจำปี 2560 โดยมี รศ.ดร.สินชัย  กมลภิวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ภายใต้วิทยานิพนธ์เรื่อง “Ontology-based Framework for Interactive Self-Assessment of e-Health Applications” ในกลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ

เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพทั้งในระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยบัณฑิตวิทยาลัย มีการคัดเลือกผู้เหมาะสมได้รับรางวัล จากการเสนอชื่อจากคณะต่างๆ   ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี  และในปี 2560 นี้ วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับปริญญาโท ในกลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยานิพนธ์เรื่อง “Ontology-based Framework for Interactive Self-Assessment of e-Health Applications” โดยมี นายวศิน ภัสสรภากร เป็นนักศึกษาผู้วิจัยวิทยานิพนธ์ ภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์    

ปัจจุบัน หลังจากสำเร็จการศึกษา นายวศิน ได้เข้าทำงานเป็นนักวิจัย สถานวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย (Centre for Network Research:CNR) ซึ่งเป็น Lab ที่เขาได้เข้ามาศึกษา ทำโครงงาน ศึกษาวิจัยวิทยานิพน์ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

นายวศิน ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความท้าทายในการเรียนปริญญาโท และ การข้ามผ่านความท้าทายเหล่านั้น อย่างน่าสนใจว่า “ความท้าทายสำหรับการเรียนคือ การหาข้อและขอบเขตในการทำงาน ส่วนการที่เราจะเอาชนะ และข้ามผ่าน มาได้นั้น เราต้องอ่าน review paper บวกกับคุยกับอาจารย์​ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เราศึกษาอยู่บ่อยๆครับ ถ้าจะเน้นปฎิบัติ เราก็หยิบ paper ล่าสุดมาสักตัว แล้วทำตามมันเลย ทำแบบนี้เราจะเห็นที่เค้ายังขาด แล้วเราสามารถปรับปรุงมันได้ง่าย”

และขอฝากข้อคิดอะไร สำหรับคนที่คิดว่าอยากเรียนป.โท หรือ กำลังเรียนอยู่ว่า “พยายามบีบขอบเขตงานของตัวเองให้เร็วที่สุดครับ ขอบเขตเราไม่ต้องกว้าง แต่เอาเป็นเรื่องเน้นๆ ที่เราคิดว่ามีประโยชน์สามารถวัดค่าได้ง่าย แล้วเราจะเขียน paper ได้ง่าย”

39588827 270992806839408 3542358355655786496 n

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการแข่งขัน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2561 ซึ่งแบ่งการแข่งขันออก 2 รายการ คือ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ การแข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเป็นจำนวนมาก 

 S 26533894

S 26533895

S 26550278

S 10993668

S 10993671

S 26533892

12168

12167

S 26550278

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 อาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ พบปะนักศึกษาชั้นปี 2, 3, 4 เพื่อแนะนำอาจารย์แต่ละสาขาวิชา เจ้าหน้าที่  และ แนะนำด้านการเรียนการสอน กิจกรรมภาควิชาฯ  โครงการ IHPT  เพื่อให้นักศึกษาได้วางแผนการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

IMG20180815102007

IMG20180815103220

IMG20180815131604

IMG20180815131852

IMG20180815105024

ผศ.ดร.แสงสุรีย์   วสุพงศ์อัยยะ  และทีมศิษย์เก่า coe  ร่วมพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น PSU Intania Buddy เพื่อเป็นช่องทางสำหรับการรับทราบข้อมูลของนักศึกษา โดยมุ่งหวังเพื่อให้ข้อมูลแก่นักศึกษาทุกชั้นปี แต่ในการเริ่มต้นจะเริ่มการทำข้อมูลสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาใหม่เป็นหลัก

แอพพลิเคชั่น PSU Intania Buddy เปิดตัวอย่างเป็นทางการในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00–12.00 น. ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

S 25018371

S 25018372

S 25018373

S 25018374

S 25018375

 

ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พร้อมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ เพื่อประชุมหาร่วมมือด้านการนำงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาจังหวัดพัทลุง

 S 20619278

S 20619280

S 20619281

Page 9 of 10
Go to top