สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จะจัดอบรมเชิงทฤษฎีพร้อมปฏิบัติ (ปรับพื้นฐาน) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ ภายใต้โครงการ การเตรียมความพร้อมนักศึกษาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ ในระหว่าง วันที่ 5 – 13  มิถุนายน 2566   ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น  ทุกวัน ณ ห้องปฏิบัติการ AI (R302) ตึกหุ่นยนต์ จึงขอประชาสัมพันธ์ นักศึกษาทุกคนที่ยืนยันจะเข้าเรียนในหลักสูตรดังกล่าว ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 2 มิ.ย. 66 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 074-287076 พี่มล2023 05 26 15 11 48

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์คว้ารางวัลที่ 3 และรางวัลชมเชยในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 หรือ  National Software Contest 2023 (NSC 2023)  รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจัดโดย ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 8.30 -17.00 น. 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • รางวัลที่ 3 โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับนิสิต นักศึกษา โครงการแผนที่ความเสี่ยงการเกิดเพลิงไหม้ในบริเวณป่าพรุควนเคร็งโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง 
ทีมพัฒนา นายรชตะ แซ่ลี้ นายจตุรวิชญ์ ค่อฉุ้น นายจักรภัทร สุวรรณพงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ธนาธิป ลิ่มนา
  • รางวัลชมเชยน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ระดับนิสิต นักศึกษา โครงการพิคเตอร์เวิร์ส
นายภูมินทร์ สาทิพย์จันทร์ นายสิทธา สหธรรม นางสาวปทิตตา สุขสมบูรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อนันท์ ชกสุริวงศ์
 
นอกจากนี้ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากศูนย์ภาคใต้ได้รับรางวัลชมเชยในรอบชิงชนะเลิในประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หน่วยงานให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทยจัดการแข่งขันพัฒนทโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (25th National Software Contest: NSC 2023) ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวบา 8.00-16.00 น. 

 

   

   

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า ทูโช  (Toyota Tsusho) เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (NETH) พร้อมด้วยบริษัท โตโยต้า ทูโช เด็นโซ่ อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (TDET) ร่วมงานแถลงข่าว โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย หลักสูตร “อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า” พร้อมด้วยพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมดงยาง 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น. 

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ และ Mr. Yasushi Takabayashi ประธานกรรมการผู้จัดการและซีอีโอ NETH ร่วมลงนาม MOU พร้อมด้วย Mr. Hiroshi Nakamura ซีอีโอ TDET คุณสุรเชษฐ์ ชุมพล ผู้จัดการทั่วไปแผนกพัฒนาซอฟต์แวร์ NETH โดยมี รศ.ดร.ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์ หัวหน้าโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า” และคุณโกสินทร์ พัตรานนท์ วิศวกรอาวุโส  NETH ร่วมในพิธีและนำเสนอโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า” เพื่อเพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะที่มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง การวิเคราะห์ และประยุกต์ได้อย่างเชี่ยวชาญ ให้แก่บุคลากรของ NETH และ TDET นักศึกษาและผู้สนใจเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อีกทั้งรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง และมีส่วนช่วยในการสร้างเสริมศักยภาพของบุคลากรของบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ให้พร้อมรองรับต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในอนาคตอันใกล้ โดยทางคณะฯ ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจาก NETH และ TDET ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ในรถยนต์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาด้านยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อสร้างวิศวกร นักวิจัย และนวัตวกรรมรองรับอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ประกอบกับทางคณะฯ มีศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ โดยเน้นการสร้างศูนย์เรียนรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากภาคการศึกษาไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะเชิงพาณิชย์ พัฒนาวิศวกรผ่านการสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง และจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง อีกทั้งยังส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างระบบนิเวศน์ธุรกิจให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและขยายผลสู่ตลาดต่างประเทศ โดยมุ่งหวังการได้ความรู้ด้านการวิเคราะห์ และประยุกต์ได้อย่างเชี่ยวชาญ โดยเน้น Model Based Design (MBD), การพัฒนาโมเดลซอฟต์แวร์ด้วย UML (Unified Modeling Language), การออกแบบระบบสมองกลฝังตัว การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ ระบบ AI ความรู้ด้านระบบขับเคลื่อนทางไฟฟ้าและควบคุมยานยนต์ ระบบต้นกำลังไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ระบบควบคุมแบตเตอรี่ (Battery Management System) ระบบสมองกล (Electronic Control Unit) และระบบสื่อสารในยานยนต์สมัยใหม่

โดยในครั้งนี้ บริษัท โตโยต้า ทูโช  (Toyota Tsusho) เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (NETH) ได้มอบทุนสนับสนุนโครงงาน 5000 บาท ทุนการศึกษา 14,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร  NETH Career Identity Program (Embedded System and Automotive Software Development Skill Cultivation) จากโครงการโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  นายศุภณัฐ ขจรเจริญกุล และ นายจตุพร วัฒนสิน

และคณะผู้บริหาร บริษัท โตโยต้า ทูโช  (Toyota Tsusho) เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (NETH) และบริษัท โตโยต้า ทูโช เด็นโซ่ อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (TDET) ได้เยี่ยมชมนิทรรศการโครงงานนักศึกษาของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ “It's All About the Computer Engineer” สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1  โดยคณาจารย์ประจำสาขาวิชา ในระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน 2566 ณ ห้องปฏิบัติการประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   ในหลักสูตร

หลักสูตรที่ 1 A Kind of Robot  รับจำนวน 20 คน

หลักสูตรที่ 2 Dashboard of Thingsรับจำนวน 20 คน

หลักสูตรที่ 3 Data science in Real lifeรับจำนวน 20 คน

          เปิดรับสมัครโครงการ                        ตั้งแต่บัดนี้ – 27 มีนาคม 2566

          ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  วันที่ 31 มีนาคม 2566

          ชำระค่าสมัคร                                 วันที่ 1 – 10 เมษายน 2566

ช่วงดำเนินงาน                                วันที่ 24 – 28 เมษายน พ.ศ. 2566

      ค่าลงทะเบียน คนละ 2500 บาท ( ผู้สมัคร 1 คน เลือก ได้เพียง 1 สูตรเท่านั้น

สามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 074 – 287076 (วิมล คำจันทร์) หรือ

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                  ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามความร่วมมือกับบริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด (SCI) โดยมี ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย นายมาโมรุ ชิโยโนบุ กรรมการผู้จัดการ SCI และผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีพร้อมร่วมลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุมดงยาง 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาหลักสูตรร่วมกันในโครงการ “Hi-FI อุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม” โครงการนักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาสหกิจศึกษา โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work integrated Learning, WiL) ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นการพัฒนาร่วมกับ SCI ผ่านโครงการ Hi-FI ที่จะสามารถนำไปใช้งานในสายการผลิตของ SCI ได้ต่อไป ในการนี้ นายพร้อมพงศ์ แกล้วกล้า พนักงานของ SCI จะเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในโครงการ Hi-FI อุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม

  ในการนี้ผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้นำผู้บริหาร บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด (SCI) และบริษัท มิตซูบิบิชิ อิเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสาขาวิชาต่าง ๆ รวมถึงห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมีอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา คอยให้แนะนำข้อมูล

 

Page 1 of 13
Go to top