ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วม โครงการ “To Be CoE" 

ระหว่างวันที่ 11 – 15 พฤษภาคม 2563

หัวข้อการอบรม (เลือกเพียง 1 หัวข้อเท่านั้น)

1.Internet of things (IoT) 
2.Network/Security
3.Image processing 
4.AI/Machine Learning
5.Embedded System
6.Information Information InformationInformation
7.Robot
8. Mobile application

วิธีการสมัคร
เปิดรับสมัครโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ – 3 เมษายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 16 – 17 เมษายน 2563
ผ่านทาง www.coe.psu.ac.th www.coe.psu.ac.th
ชาระค่าสมัคร วันที่ 20 – 24 เมษายน 2563
ช่วงดาเนินงาน วันที่ 11 – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการสาหรับผู้ผ่านการคัดเลือก คนละ 2,000 บาท
ปิดรับสมัครวันที่ 3 เมษายน 2563

**อย่างไรก็ตาม ทางผู้จัดจะมีการติดตามสถานการณ์ covid-2019 เป็นระยะ และ การดำเนินการ/การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะคำนึงถึงสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นสำคัญ**


download ใบสมัคร และ โปสเตอร์ (.pdf file) ได้ที่ 
https://cloud.eng.psu.ac.th/s/y28L5y4nhEOF9S2

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา คณาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าพบ และนำเสนอความก้าวหน้าโครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตามที่ได้รับโจทย์ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาและ กองทุนฟื้นฟูที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา

ในการเข้าพบ เป็นการนำเสนอต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศ ร่วมกับ นายสินธพ อินทรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และ คุณฐิตารีย์  เชื้อพราหมณ์ เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ กองทุนฟื้นฟูฯ/ผู้แทนจากกองทุนฟื้นฟูที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา และผู้ดูแลในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นผู้ใช้งานจริง เพื่อรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของผู้ใช้จริงและนำไปพัฒนาโครงงานให้ตอบโจทย์ความต้องการ รวมถึงวางแผนนำโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศดังกล่าวนำไปติดตั้งเพื่อใช้จริงต่อไป

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการการสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษา บูรณาการศาสตร์ที่ได้จากห้องเรียน นำความรู้ที่เรียนไปพัฒนาเป็นผลงานอย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มทักษะทางชีวิตและอาชีพ ทักษะการติดต่อสื่อสาร และสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นร่วมด้วย

โครงงานที่ตามความร่วมมือ มีนักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการและภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี้
1. แอปพลิเคชันสำหรับสนับสนุนโครงการ อพ.สธ (อบต.ท่าข้าม) โดย นายฮาริส แวสามะ และ นายพิฆเนศ บุญขวัญ / ผศ.ดร.สุนทร วิทูสุรพจน์ อาจารย์ผู้ควบคุมโครงงาน
2. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม (อบต.ท่าข้าม) โดย นายอรรถวิทย์ บุญรัศมี / อาจาย์เสกสรรค์ สุวรรรณมณี อาจารย์ผู้ควบคุมโครงงาน
3. ระบบจัดการฐานข้อมูลศูนย์กลางขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดย นายพสิษฐ์ ธนดำเกิง /อาจาย์เสกสรรค์ สุวรรรณมณี อาจารย์ผู้ควบคุมโครงงาน
4. ระบบดูแลครุภัณฑ์ อบต.ท่าข้าม (A Web Application for Managing Durable Articles for Tha Kham Sub District Administration Organization) โดย นายอิคลาส หมันหนุน /ผศ.ดร.พิชญา ตัณฑัยย์ อาจารย์ผู้ควบคุมโครงงาน
5. ระบบหน้าร้านผลิตภัณฑ์ชุมชนออนไลน์ (อบต.ท่าข้าม) โดย นส.สุนิสา ธรรมสูน /ดร. อารีย์ ธีรภาพเสรีย์อาจารย์ผู้ควบคุมโครงงาน
6. Elderly Person Localization using Wifi-based Wearable Sensor (อบจ.สงขลา) โดย นายชานน พรศิริวงศ์ /ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/อาจารย์ผู้ควบคุมโครงงาน
7. Omni-Vision Video Analytics for Elderly Activity Recognition (อบจ.สงขลา) โดย น.ส.ฑวิตา วิชาชัย/ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/อาจารย์ผู้ควบคุมโครงงาน
8. Data Analytics and Visualization for Elderly System (อบจ.สงขลา) โดย นศ.สุดาทิพย์ ทวีสุข/ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/อาจารย์ผู้ควบคุมโครงงาน

ขอแสดงความยินดีกับ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Ms.Hnin Thiri Chaw นักศึกษาชาวต่างประเทศ ซึ่งได้ร่วมประชุมวิชาการ และ เสนอบทความวิชาการ เรื่อง "Sleep Apnea Detection Using Deep Learning" ซึ่งได้รับรางวัล Best Paper Award จากงานประชุมวิชาการ "The International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2019)" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 ทีผ่านมา ณ ป่าตอง จ.ภูเก็ต ประเทศไทย

บทความดังกล่าวเป็นผลงานจากการศึกษาวิทยานิพนธ์ในชื่อเรื่องเดียวกัน ภายใต้การดูแลของ อาจารย์ที่ปรึกษา คือ รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในฐานะ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ ผศ.พญ.กรองทอง วงศ์ศรีตรัง ถาวรานุรักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นอกจากนี้ ในงานประชุมวิชาการดังกล่าว นักศึกษาระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ของภาควิชาฯ อีก 5 ท่าน ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิชาการ และร่วมประชุมทางวิชาการร่วมกับนักวิจัยในสาขาเดียวกัน ซึ่งนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงวิชาการและถือเป็นประสบการณ์อันดี สำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและการวิจัยในอนาคต

กิจกรรมติดตามผลการเรียนนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2562

เพื่อเป็นการติดตามการเรียนนักศึกษาในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นรายคน   โดยเป็นการ ให้คำแนะนำด้านการเรียน หลังการสอบกลางภาค 1/2562 และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรการเรียน  กิจกรรม และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

โครงการ windept ภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาปี1 ให้เข้าเยี่ยมชมภาควิชาต่างๆ
ซึ่ง สำหรับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กิจกรรมครั้งนี้มีรุ่นพี่ปี2-3-4 และรุ่นพี่นักศึกษาปริญญาเอก ช่วยนำเสนอชิ้นงาน จัดนิทรรศการเล็กๆ ให้แก่น้องๆ ปี 1 เพื่อแนะนำแนวทางการเรียนของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และอาจารย์หลายท่านร่วมให้ข้อมูลสาขาฯ รวมไปถึง ครั้งนี้ได้ความร่วมมืออย่างดีจากรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ร่วมด้วยช่วยกันส่งคลิปให้กำลังใจในการเรียน และการเลือกสาขาแก่น้อง

 

การเรียนสาขาวิชาวิศวกรรคอมพิวเตอร์ สามารถประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ความสนใจ ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ในสายงานต่างๆ เช่น
Mobile App Developer
Mobile Robot Engineer
IoT/Embedded
Automation Engineer
นักวิจัย
หรือ การเป็นเจ้าของกิจการ Start up ก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนมากขึ้น

กิจกรรมในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ช่วยสร้างความเข้าใจในสาขาวิชา ทำให้เลือกเรียนได้ตรงตามความสนใจ ประกอบอาชีพที่ชอบ ทำงานที่รัก และมีหน้าที่การงาน อนาคตที่มั่นคงได้ต่อไปในอนาคต

สามารถรับชมภาพบรรยากาศได้ที่ เพจ coe@psu 

วันที่ 10 ตุลาคม 2562
ครั้งแรก กับกิจกรรม CoE Music Relax กิจกรรมสร้างสรรค์โดยนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นักศึกษาร่วมกันร้องเพลง เล่นดนตรี ใต้อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (ตึกหุ่นยนต์) เป็นกิจกรรมตามความถนัด และความชอบ จัดเฉพาะช่วงเที่ยง 12.00 - 13.00 น.

นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว นักศึกษาของภาควิชาฯ ยังได้ทำกิจกรรมตามความสนใจ เพราะวัยเรียนมิใช่แค่การคร่ำเคร่งในตำรา หรือชั้นเรียนเพียงเท่านั้น การได้สนุกกับเพื่อนฝูง ใช้เวลาไปกับสิ่งที่ชอบ เรียนรู้และกล้าคิด กล้าทำ กล้าสร้างสรรค์ตามแบบฉบับของตัวเอง

เพราะCoEไม่ใช่สถานที่ แต่คือผู้คน

Page 11 of 16
Go to top