วันที่ 15 สิงหาคม 2561 อาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ พบปะนักศึกษาชั้นปี 2, 3, 4 เพื่อแนะนำอาจารย์แต่ละสาขาวิชา เจ้าหน้าที่  และ แนะนำด้านการเรียนการสอน กิจกรรมภาควิชาฯ  โครงการ IHPT  เพื่อให้นักศึกษาได้วางแผนการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

IMG20180815102007

IMG20180815103220

IMG20180815131604

IMG20180815131852

IMG20180815105024

ผศ.ดร.แสงสุรีย์   วสุพงศ์อัยยะ  และทีมศิษย์เก่า coe  ร่วมพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น PSU Intania Buddy เพื่อเป็นช่องทางสำหรับการรับทราบข้อมูลของนักศึกษา โดยมุ่งหวังเพื่อให้ข้อมูลแก่นักศึกษาทุกชั้นปี แต่ในการเริ่มต้นจะเริ่มการทำข้อมูลสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาใหม่เป็นหลัก

แอพพลิเคชั่น PSU Intania Buddy เปิดตัวอย่างเป็นทางการในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00–12.00 น. ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

S 25018371

S 25018372

S 25018373

S 25018374

S 25018375

 

ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พร้อมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ เพื่อประชุมหาร่วมมือด้านการนำงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาจังหวัดพัทลุง

 S 20619278

S 20619280

S 20619281

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 DEPA สาขาภาคใต้ตอนล่าง เข้าเยี่ยมภาควิชา และแนะนำองค์กร พร้อมทั้งช่องทางความร่วมมือ และทุนสนับสนุนต่างๆ

คณาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล ร่วมลงนามความร่วมมือกับ นักวิชาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ในการจัดทำ Smart Farm กรณีศึกษา โรงเรือนเมลอน แปลงตัวอย่าง ด้วยทุนสนับสนุนจาก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ด้าน Smart City Innovation Hub หมวด Smart Economy.

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายณัฐพนธ์ จุฑามาศ ที่ได้รับประกาศนียบัตร ITPE (มาตรฐานวิชาชีพไอที) ระดับสากล ที่ยอมรับในหลายประเทศ รวมถึงประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ จะเข้าร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตรประจำปี 2561 ในงาน NAC2018 ของ สวทช ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
Page 18 of 19
Go to top