ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต ร่วมเสวนาหัวข้อ การพัฒนา Smart City ในภาคใต้ตอนล่าง ในงาน Digital Thailand Big Bang Regional 2018

วันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 ผศ.ดร.วรรณรัช  สันติอมรทัต ร่วมเสวนาหัวข้อ การพัฒนา Smart City ในภาคใต้ตอนล่าง ในงาน Digital Thailand Big Bang Regional 2018 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ เพื่อเตรียมตัวก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 การต่อยอดต้นแบบการพัฒนา Smart City จากจังหวัดภูเก็ตลงสู่พื้นที่สงขลา พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสงขลา สร้างความร่วมภาครัฐ ภาคท้องถิ่น เอกชน และสถาบันอุดมศึกษา ทั้งด้านการท่องเที่ยว การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมจากอุตสาหกรรม 3.0 สู่ 4.0 (Digital Transformation) ดึงดูดการลงทุนจากประเทศเพื่อนบ้านตามแนวทาง พัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) รวมถึงการนำดิจิทัลเทคโนโลยีเข้าสู่ภาคชุมชน การเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ สงขลายังเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคใต้ เป็นพื้นที่ผลิตทรัพยากรบุคคลทางด้านดิจิทัลที่สำคัญของภูมิภาค เพื่อต่อยอดดิจิทัล Startups ต่อไป
โดยภายในงานมีนิทรรศการ : 
- IoT and Smart City Zone: นิทรรศการต้นแบบ Smart City จังหวัดภูเก็ต เพื่อต่อยอดการพัฒนา Smart City Songkla พร้อมแสดงงานวิจัยด้าน Smart City จาก มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ และพันธมิตร
- Digital Startups and Transformation Zone: รวบรวม Digital Providers ในพื้นที่ภาคใต้ นำ Solutions ต่างๆ เพื่อทำงานร่วมกับ SMEs ในการนำนวัตกรรมดิจิทัลเข้ามาสู้รูปแบบธุรกิจ
- e-Sports ROV Zone: การแข่งขัน eSport Tournament สงขลา เพื่อชิงความเลิศด้าน eSport
S 11796782
63735
59555
big bang hdy 180828 0038
big bang hdy 180828 0031
big bang hdy 180828 0035
big bang hdy 180828 0014
Go to top