ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2561

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการแข่งขัน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2561 ซึ่งแบ่งการแข่งขันออก 2 รายการ คือ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ การแข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเป็นจำนวนมาก 

 S 26533894

S 26533895

S 26550278

S 10993668

S 10993671

S 26533892

12168

12167

S 26550278

Go to top