อาจารย์และเจ้าหน้าที่ พบนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 อาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ พบปะนักศึกษาชั้นปี 2, 3, 4 เพื่อแนะนำอาจารย์แต่ละสาขาวิชา เจ้าหน้าที่  และ แนะนำด้านการเรียนการสอน กิจกรรมภาควิชาฯ  โครงการ IHPT  เพื่อให้นักศึกษาได้วางแผนการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

IMG20180815102007

IMG20180815103220

IMG20180815131604

IMG20180815131852

IMG20180815105024

Go to top