โครงการ “To Be CoE" 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วม โครงการ “To Be CoE" 

ระหว่างวันที่ 11 – 15 พฤษภาคม 2563

หัวข้อการอบรม (เลือกเพียง 1 หัวข้อเท่านั้น)

1.Internet of things (IoT) 
2.Network/Security
3.Image processing 
4.AI/Machine Learning
5.Embedded System
6.Information Information InformationInformation
7.Robot
8. Mobile application

วิธีการสมัคร
เปิดรับสมัครโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ – 3 เมษายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 16 – 17 เมษายน 2563
ผ่านทาง www.coe.psu.ac.th www.coe.psu.ac.th
ชาระค่าสมัคร วันที่ 20 – 24 เมษายน 2563
ช่วงดาเนินงาน วันที่ 11 – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการสาหรับผู้ผ่านการคัดเลือก คนละ 2,000 บาท
ปิดรับสมัครวันที่ 3 เมษายน 2563

**อย่างไรก็ตาม ทางผู้จัดจะมีการติดตามสถานการณ์ covid-2019 เป็นระยะ และ การดำเนินการ/การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะคำนึงถึงสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นสำคัญ**


download ใบสมัคร และ โปสเตอร์ (.pdf file) ได้ที่ 
https://cloud.eng.psu.ac.th/s/y28L5y4nhEOF9S2

Go to top