โครงการเสริมสร้างและ ยกระดับทักษะบุคลากรด้าน Data Engineering สำหรับบุคลากรภาครัฐทุกสังกัด อบรมฟรี!!


โครงการเสริมสร้างและ ยกระดับทักษะบุคลากรด้าน Data Engineering ภายใต้การสนับสนุน DEPA Digital Manpower Fund
สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

เนื้อหาการอบรม
1. Introduction to Data Engineering
2. Relational database / NoSQL / Data Warehouse Concept
3. Basic ETL and data cleansing
4. Cloud data storage and backup process

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน
- บุคลากรจากหน่วยงานรัฐ/ รัฐวิสหากิจ โดย 1 หน่วยงาน ส่งได้ไม่เกิน 5 คน
- ผู้เข้าร่วมต้องมีความรู้เรื่องฐานข้อมูล และทักษะภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาใดก็ได้) โดยผ่านการสอบคัดเลือกเบื้องต้นแบบ online
- ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม ต้องวางมัดจำ คนละ 1,000 บาท โดยโครงการจะคืนให้เมื่อเข้าครบ 80% และร่วมการสอบเพื่อวัดผลการอบรม
- ได้รับ certificate of Participation เมื่อเข้าร่วมครบตามระยะเวลา 80% และCertificate of Achievement เมื่อมีผลสัมฤทธิ์ไม่น้อยกว่า 70% ตามเกณฑ์ประเมินสนใจเข้าอบรม 

 

กิจกรรม

วันที่ และ รูปแบบ

รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์

บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2564

สอบออนไลน์เพื่อคัดเลือกผู้เข้าอบรม

19 – 20 มิถุนายน 2564

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2564

อบรมจริง ผ่านระบบ online

เฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์  ช่วงเวลา 09.00 – 17.00 น.
3 – 4  และ 10 – 11 และ 17 – 18 กรกฎาคม 2564

ทดสอบวัดความสัมฤทธิ์และคืนเงินมัดจำ

18 – 24 กรกฎาคม 2564

ส่งประกาศนียบัตร certificate of Participation และ/หรือCertificate of Achievement  ตามเงื่อนไขที่กำหนด

สิงหาคม 2564

วัตถุประสงค์โครงการเพื่อเสริมสร้างและยกระดับความรู้และทักษะในด้าน Data Engineer ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีสมรรถนะและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อยลง

 1. เป้าประสงค์ของการอบรม
  1. เพื่อเรียนรู้และเข้าใจพื้นฐานเรื่องวิศวกรรมข้อมูล การให้บริการข้อมูล หลักการการกำกับดูแลข้อมูลและระบบคลังข้อมูล
  2. เพื่อให้สามารถติดตั้งและตั้งค่าพื้นฐานสำหรับระบบฐานข้อมูลได้
  3. เพื่อให้สามารถทำงานในขั้นตอนของกระบวนการ ETL และกระบวนการ Backup ข้อมูล

  คะแนนในการสอบ (Quiz)

  คิดเป็น 70%

  คะแนนแบบฝึกหัด (Assignment)

  คะแนน Post-test

  คิดเป็น 30%

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ
ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร เสริมสร้างวิสัยทัศน์ภายใต้กรอบเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานขององค์กร
ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆในสังคมยุคดิจิทัล และได้แนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคดิจิทัล
ผู้เข้าอบรมสร้างเครือข่ายด้าน IT ระหว่างกัน ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประสานการทำงานและกำหนดนโยบายของหน่วยงานในลักษณะบูรณาการร่วมกัน

การมอบใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรองการเข้าอบรม
มี 2 ประเภทคือ
1) Certificate of Participation
o ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาจัดกิจกรรมทั้งหมด
2) Certificate of Achievement
o ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาจัดกิจกรรมทั้งหมด และได้คะแนนในการประเมินผลการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70การลงทะเบียนทาง online สำหรับผู้สนใจเพื่อเข้าคัดเลือกผ่านการสอบ online เข้าอบรม Data Engineering *ในขั้นนี้เป็นการรับสมัครเพื่อนำไปขึ้นชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกแบบonline ให้ได้ผู้เหมาะสมใจเข้าร่วมโครงการฯ อบรมฟรี 42 ชั่วโมง*

 

 

 

Go to top