การประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2560

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดการเรียนการสอน 3 ระดับ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเพื่อเป็นการประเมินคุณภาพ พัฒนาการเรียนการสอน ทั้ง 3 ระดับ จึงมีการจัดการประเมินเป็นประจำทุกปี และในรอบการประเมินคุณภาพ สำหรับปีการศึกษา 2560   ได้จัดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (รูปแบบ Site Visit)   ซึ่งหลักสูตรของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทั้ง ระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ได้รับผลการประเมิน "ผ่าน" เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามระบบ CUPT QA โดยคณะกรรมการจากภายในมหาวิทยาลัยฯ ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ผู้ประเมิน ระดับหลักสูตร (ขึ้นทะเบียน ทปอ.) ดังนี้

เมื่อวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2561 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ทั้ง 2 หลักสูตร ประกอบด้วย

              - รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี

              - ดร.กวินพัฒน์ กานติโสภณ

S 3088404

S 30949380 0

S 31580163

S 33226758

S 33226759

S 33226761

S 33226760

155233

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ประกอบด้วย

              - รศ.ดร.สุวิภา อึ้งไพบูลย์

              - รศ.ดร.ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์

36787

S 30957573

S 32915458

 

รูปแบบการประเมินแบบ Site Visit คือ การตรวจรายงาน พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ ดูความพร้อมของการจัดการเรียนการสอน และสอบถามสัมภาษณ์ข้อมูลจากนักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต ถือเป็นการประเมินแบบรอบด้าน     ทั้งนี้ ผลการการประเมินและคำแนะนำจากคณะกรรมการทุกท่าน ถือเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และมีคุณค่าอย่างยิ่งที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

Go to top