“ฝึกปฏิบัติ หัดทดลอง ส่งของถึงบ้าน ต้านภัยโควิด ภาคการศึกษาที่ 2/2564”

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ส่งชุดปฏิบัติการฮาร์ดแวร์ให้นักศึกษาถึงบ้าน ภาคการศึกษาที่ 2/2564

“ฝึกปฏิบัติ หัดทดลอง ส่งของถึงบ้าน ต้านภัยโควิด”

วิศวะคอมฯ มอ. ส่งชุดทดลองให้นักศึกษาเรียนถึงบ้าน...
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ส่งชุดปฏิบัติการฮาร์ดแวร์ให้นักศึกษาถึงบ้าน อย่างต่อเนื่อง เป็นรอบที่ 2 ตามแนวคิด “ฝึกปฏิบัติ หัดทดลอง ส่งของถึงบ้าน ต้านภัยโควิด” โดยสาขาวิชาฯ ได้มีการออกแบบ คิดค้น และผลิตชุดปฏิบัติการด้านฮาร์ดแวร์ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ให้มีขนาดเล็ก และรองรับการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาตามบริบทของหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 91 ชุด
วิชา 240-204 COMPUTER ENGINEERING HARDWARE LABORATORY II
รองรับการเรียนรู้ในหัวข้อ DC Power Supply, LCD Display, Flip-Flop, Counter, Op-Amp, Dot Matrix Display, Ultrasonic & PIR sensors, Temperature & Hall effect sensors, DC Motor และ Stepping Motor
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 63 ชุด
วิชา 240-302 ADVANCED COMPUTER ENGINEERING LABORATORY II
รองรับการเรียนรู้ในหัวข้อ Arduino & LCD display, RTOS for Arduino, Board Communication และ Multi-Threads/Tasks
3. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ จำนวน 27 ชุด
วิชา 241-102 BASIC DIGITAL LOGIC, ELECTRONICS, AND MICROCONTROLLERS
รองรับการเรียนรู้ในหัวข้อ Digital Logic Gates, Combinational Circuits, Sequential Circuits, Digital Logic Design using TTL ICs, Digital Logic Design using HDLs, DC Power Supply, SP32 Programming, LCD display and 7-Segments, Sound Module and Analog Interfacing, Ultrasonic, Temperature & Humid sensors, I2C & SPI Communications, Client-Server & Wi-Fi communication by ESP32, Internet of Thing & Cloud IoT และ MQTT Cloud
รวมจำนวนทั้งสิ้น 181 ชุด ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ปฏิบัติการด้านฮาร์ดแวร์จากบ้านได้ สนับสนุนให้การเรียนการสอนแบบออนไลน์จากบ้านในยุคโรคระบาดโควิด 19 ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
Go to top