ดร. อนันท์ ชกสุริวงศ์เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน 12th PSU.WIT Technology Competition

ดร. อนันท์ ชกสุริวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน 12th PSU.WIT Technology Competition ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 -17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและบูรณาการองค์ความรู้เข้ากับพหุวิทยาการ เน้นให้นักเรียนมีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ในด้านวิทยาการคำนวณ การออกแบบและเทคโนโลยี และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะในการแก้ปัญหา ความกล้าแสดงอก ตลอดจนการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพส๔้ศตวรรษแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Go to top