สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีมติอนุมัติการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีอผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัญญยศ ไชยกาฬ เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีมติอนุมัติการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ในคราวประชุมครั้งที่ 430(1/2566) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 

โดยมีตำแหน่งเป็น รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  (รหัส 1115) ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

Go to top