รศ. ดร. พิชญา ตัณฑัยย์ จัดประชุมกรรมการ ISC/IAC ในงานประชุมทางวิชาการ ISPACS 2022

รองศาสตราจารย์  ดร. พิชญา ตัณฑัยย์ (IEEE Senior Member) หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ประเทศ มาเลเซีย เพื่อจัดประชุมกรรมการอำนวยการนานาชาติ (International Steering Committee and International Advisory Committee หรือ ISC/IAC) ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการนานาชาติ (Chair of ISC/IAC) ของงานประชุมวิชาการนานาชาติ ISPACS (International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems) และเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีและกิจกรรมต่าง ๆ ของงานประชุมนานาชาติ ISPACS 2022  มีกำหนด 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ที่ โรงแรม G GURNEY HOTEL ปีนัง ประเทศ มาเลเซีย

Go to top