การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่บนสนามจำลอง ภายใต้โจทย์ "โรงเรือนฟาร์มไก่" สนับสนุนทุนโดย CPF Young Software Developer Program

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่บนสนามจำลอง ภายใต้โจทย์ โรงเรือนฟาร์มไก่  ภายใต้โครงการ CPF Young Software Developer Program เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 241-251 ชุดวิชาปัญญาประดิษฐ์เพื่อการควบคุมหุ่นยนต์ ของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ผู้เข้าร่วม        

นักศึกษาผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 241-251 จำนวน  26 คน

ทีมอาจารย์ผู้สอน    จำนวน 3 คน

  • ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์
  • ผศ.ดร.ธเนศ เคารพาพงศ์
  • ดร.รัฐชัย วงศ์ธนวิจิต

และทีมวิศวกรจากบริษัทซีพีเอฟ ผู้ให้โจทย์และคำปรึกษา

การจัดการแข่งขัน

การแข่งขันแบ่งเป็น 3 รอบ (สนาม)  และสนามที่ 3 จัดเมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 โดยเป็นการจัดการแข่งขันที่ห้อง R300 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาเรียนและปฏิบัติการรวม (ตึกหุ่นยนต์)  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และมีการ Live เพื่อให้ทีมวิศวกรของบริษัท CPF ผู้ร่วมดูแลตาม โครงการ CPF Young Software Developer  Program ร่วมให้คำแนะนำนักศึกษาแต่ละทีม

ผลการแข่งขัน

 

สนามที่ 1

--------------------------------- 

สนามที่ 2

--------------------------------- 

สนามที่ 3

--------------------------------- 

รางวัลที่ 1 

นายพงศ์พิพัฒน์ ขุนชิต

นางสาวปทิตตา สุขสมบูรณ์ 

นายกฤตนัย ชูเกลี้ยง

--------------------------------- 

นายพงศ์พิพัฒน์ ขุนชิต

นางสาวปทิตตา สุขสมบูรณ์

นายกฤตนัย ชูเกลี้ยง

--------------------------------- 

นายพงศ์พิพัฒน์ ขุนชิต

นางสาวปทิตตา สุขสมบูรณ์

นายกฤตนัย ชูเกลี้ยง

--------------------------------- 

รางวัลที่ 2 

นายฎอน อังศุภาพงศ์

นางสาวเจณิตา รัตนกันทา

นายธนกฤต ฉิมพลี ปักษ์

--------------------------------- 

นายกรวิชญ์ อินทมุสิก

นางสาวณิชา วิกรมโรจนานันท์ 

นางสาวศศิธร ศักดิ์แก้ว

--------------------------------- 

นายกรวิชญ์ อินทมุสิก

นางสาวณิชา วิกรมโรจนานันท์ 

นางสาวศศิธร ศักดิ์แก้ว

--------------------------------- 

รางวัลที่ 3 

นายศิวกร โรจนกรินทร์

นายอาริฟีน หมากสตูน

นางสาววันวิสาข์ ใจเอื้อ

นายจตุรวิชญ์ ค่อฉุ้น

นางสาวกุลวดี สุทธจิตร

นางสาวบุณยวีร์ ละอองพันธ์

นายจตุรวิชญ์ ค่อฉุ้น

นางสาวกุลวดี สุทธจิตร

นางสาวบุณยวีร์ ละอองพันธ์

งบประมาณ

โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 50,000 บาท  จากบริษัทซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

CPF Young Software Developer Program (YSDP)

YSDP เป็นโครงการเพื่อการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในประเทศไทยในด้าน Programming ให้มีความพร้อมก่อนก้าวออกจากสถานศึกษาเข้าสู่โลกของการทำงาน 

เพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในประเทศไทยในด้าน Programming ให้มีความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกของการทำงาน ผ่านการปฏิบัติและฝึกฝนประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะจากห้องเรียนมาสู่การแก้โจทย์ธุรกิจจริง ผ่านความร่วมมือกับบริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทั้งในด้านเงินสนับสุนนการศึกษารายวิชา และการให้โจทย์จากการทำงานจริง รวมถึงการได้รับความร่วมมือจากฝ่ายวิศวกรรม บริษัทซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมให้คำปรึกษาดำเนินโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ
1. สร้างประสบการณ์จริงเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานในอนาคต
2. สร้างแรงบันดาลใจ และรางวัลในการบรรลุเป้าหมาย
3. ฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา จากกรณีศึกษาของธุรกิจ โดยมีโค้ชให้คำแนะนำ
4. ร่วมค้นหาและพัฒนาศักยภาพในกลุ่มนักศึกษาผ่านการลงมือทำจริง

 

Go to top