ความคืบหน้าโครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ตามความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา คณาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าพบ และนำเสนอความก้าวหน้าโครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตามที่ได้รับโจทย์ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาและ กองทุนฟื้นฟูที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา

ในการเข้าพบ เป็นการนำเสนอต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศ ร่วมกับ นายสินธพ อินทรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และ คุณฐิตารีย์  เชื้อพราหมณ์ เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ กองทุนฟื้นฟูฯ/ผู้แทนจากกองทุนฟื้นฟูที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา และผู้ดูแลในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นผู้ใช้งานจริง เพื่อรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของผู้ใช้จริงและนำไปพัฒนาโครงงานให้ตอบโจทย์ความต้องการ รวมถึงวางแผนนำโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศดังกล่าวนำไปติดตั้งเพื่อใช้จริงต่อไป

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการการสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษา บูรณาการศาสตร์ที่ได้จากห้องเรียน นำความรู้ที่เรียนไปพัฒนาเป็นผลงานอย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มทักษะทางชีวิตและอาชีพ ทักษะการติดต่อสื่อสาร และสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นร่วมด้วย

โครงงานที่ตามความร่วมมือ มีนักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการและภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี้
1. แอปพลิเคชันสำหรับสนับสนุนโครงการ อพ.สธ (อบต.ท่าข้าม) โดย นายฮาริส แวสามะ และ นายพิฆเนศ บุญขวัญ / ผศ.ดร.สุนทร วิทูสุรพจน์ อาจารย์ผู้ควบคุมโครงงาน
2. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม (อบต.ท่าข้าม) โดย นายอรรถวิทย์ บุญรัศมี / อาจาย์เสกสรรค์ สุวรรรณมณี อาจารย์ผู้ควบคุมโครงงาน
3. ระบบจัดการฐานข้อมูลศูนย์กลางขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดย นายพสิษฐ์ ธนดำเกิง /อาจาย์เสกสรรค์ สุวรรรณมณี อาจารย์ผู้ควบคุมโครงงาน
4. ระบบดูแลครุภัณฑ์ อบต.ท่าข้าม (A Web Application for Managing Durable Articles for Tha Kham Sub District Administration Organization) โดย นายอิคลาส หมันหนุน /ผศ.ดร.พิชญา ตัณฑัยย์ อาจารย์ผู้ควบคุมโครงงาน
5. ระบบหน้าร้านผลิตภัณฑ์ชุมชนออนไลน์ (อบต.ท่าข้าม) โดย นส.สุนิสา ธรรมสูน /ดร. อารีย์ ธีรภาพเสรีย์อาจารย์ผู้ควบคุมโครงงาน
6. Elderly Person Localization using Wifi-based Wearable Sensor (อบจ.สงขลา) โดย นายชานน พรศิริวงศ์ /ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/อาจารย์ผู้ควบคุมโครงงาน
7. Omni-Vision Video Analytics for Elderly Activity Recognition (อบจ.สงขลา) โดย น.ส.ฑวิตา วิชาชัย/ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/อาจารย์ผู้ควบคุมโครงงาน
8. Data Analytics and Visualization for Elderly System (อบจ.สงขลา) โดย นศ.สุดาทิพย์ ทวีสุข/ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/อาจารย์ผู้ควบคุมโครงงาน

 สามารถชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟสเพจ CoE@psu

 

 

Go to top