หัวหน้าภาคและทีมบริหารคณะ เข้าหารือ ผู้ว่าฯพัทลุง

ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พร้อมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ เพื่อประชุมหาร่วมมือด้านการนำงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาจังหวัดพัทลุง

 S 20619278

S 20619280

S 20619281

Go to top