ช่วงปีพ.ศ.  ช่วงอายุ  เนื้อหา
2531-2535 0-4 การก่อตั้งและเริ่มรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2536-2550  5-20 การพัฒนาคณาจารย์
2544-ปัจจุบัน 13-ปัจจุบัน การพัฒนาบัณฑิตศึกษา
2545-2561  14-30  การจัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตภูเก็ต
2564-ปัจจุบัน  33-ปัจจุบัน  การเปิดหลักสูตรวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์

 

Go to top