2542 -  ปัจจุบัน   ศูนย์จัดการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest - NSC) ภาคใต้ 
2544 -  2544 เจ้าภาพจัดประชุมทางวิชาการ Information and Computer Engineering Postgraduate Workshop (ICEP 2001), Songkhla, Thailand
2545 -  2545 เจ้าภาพจัดประชุมทางวิชาการ 2nd Information and Computer Engineering Postgraduate Workshop (ICEP 2002), Songkhla, Thailand
2546 -  2546 เจ้าภาพจัดประชุมทางวิชาการ 3rd International Symposium on Communications, Information and Telecommunication (ISCIT2003), Songkhla, Thailand
2546 -  2546 เจ้าภาพจัดประชุมทางวิชาการ 3rd Information and Computer Engineering Postgraduate Workshop (ICEP 2003), Phuket, Thailand 
2547 -  2547 เจ้าภาพจัดประชุมทางวิชาการ 4th Information and Computer Engineering Postgraduate Workshop (ICEP 2004), Phuket, Thailand 
2547 -  2547

เจ้าภาพจัดประชุมทางวิชาการ National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2004), Songkhla, Thailand

2550 -  2550 เจ้าภาพจัดประชุมทางวิชาการ Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE 11), Phuket, Thailand
2558 -  2558 เจ้าภาพร่วมจัดประชุมทางวิชาการ 12th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2015)
2559 -  2559 เจ้าภาพจัดการแข่งขัน Association for Computing Machinery-International Collegiate Programming Contest (ACM ICPC) World Finals, Phuket, Thailand
2559 -  2559 เจ้าภาพจัดประชุมทางวิชาการ 2016 International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems (ISPACS 2016), Phuket, Thailand
2560 -  2560 เจ้าภาพจัดประชุมทางวิชาการ IEEE and ECTI 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2017), Phuket, Thailand
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Go to top