ผู้ร่วมเรียน

  • นักศึกษาปริญญาตรีที่กำลังจะเรียนชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมเรียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา และเมื่อนักศึกษาดังกล่าวเข้ามาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาแล้ว สามารถนำรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมเรียน (ที่ได้เกรดตั้งแต่ B ขึ้นไปและต้องเป็นรายวิชาที่ศึกษาเกินกว่าที่กำหนดในหลักสูตรปริญญาตรี) มาเทียบโอนเป็นรายวิชาเลือกหรือรายวิชาบังคับในหลักสูตรที่เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้
  • บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว สามารถทดลองเรียนหลักสูตรปริญญาโทได้โดยเป็นผู้ร่วมเรียนหรือศึกษาแบบ  non-degree 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

การศึกษาแบบ non-degree

  • บุคคลทั่วไปรวมถึงนักศึกษาปัจจุบันสามารถ up-skill, reskill, new skill และเก็บสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ดำเนินการโดยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบและนอกระบบและตอบสนองนโยบายของชาติที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้เรียน

สมัครได้ที่นี่

 

Go to top