เกณฑ์การประเมินหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์มีดังนี้

ระดับปริญญาโท

  ระดับปริญญาโท แบบ ก1  
ลำดับความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์   จำนวนหน่วยกิตที่ได้รับการประเมินผ่าน   จำนวนหน่วยกิตรวมที่ได้รับการประเมินผ่าน  หมายเหตุ
1. สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 3 3 ผ่าน 3 หน่วยกิตเมื่อสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่าน
2. งานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ 31 34 ผ่าน 34 หน่วยกิตเมื่อ ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ให้กรรมการสอบแล้ว
3. การสอบวิทยานิพนธ์ 2 36 ผ่าน 36 หน่วยกิตเมื่อสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว

 

  ระดับปริญญาโท แบบ ก2  
ลำดับความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์   จำนวนหน่วยกิตที่ได้รับการประเมินผ่าน   จำนวนหน่วยกิตรวมที่ได้รับการประเมินผ่าน  หมายเหตุ
1. สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 3 3 ผ่าน 3 หน่วยกิตเมื่อสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่าน
2. งานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ 16 19 ผ่าน 16 หน่วยกิตเมื่อ ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ให้กรรมการสอบแล้ว
3. การสอบวิทยานิพนธ์ 2 21 ผ่าน 21 หน่วยกิตเมื่อสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว

 

ระดับปริญญาเอก

  ระดับปริญญาเอก  
ลำดับความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์   จำนวนหน่วยกิตที่ได้รับการประเมินผ่าน   จำนวนหน่วยกิตรวมที่ได้รับการประเมินผ่าน  หมายเหตุ
1. สอบวัดคุณสมบัติ 3 3 ผ่าน 3 หน่วยกิตเมื่อสอบวัดคุณสมบัติผ่าน*
2. สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 4 7 ผ่าน 7 หน่วยกิตเมื่อสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่าน
3. งานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ 38 45 ผ่าน 45 หน่วยกิตเมื่อ ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ให้กรรมการสอบแล้ว
4. การสอบวิทยานิพนธ์ 3 48 ผ่าน 48 หน่วยกิตเมื่อสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว

หมายเหตุ *ตามแนวปฏิบัติในการสอบวัดคุณสมบัติของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Go to top