หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เน้นการประยุกต์การทำวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา และผลิตภัณฑ์ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และทันสมัย โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มวิชาหลัก ดังนี้ คือ

 • วิศวกรรมสารสนเทศ (Information Engineering)
 • การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System Design)
 • ระบบฝังตัวและไอโอที (Embedded Systems and Internet of Things)
 • เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks)
 • ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ (Computer Control Systems and Intelligent Systems)

ความร่วมมือกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่น

โครงการ  Double Degree

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีความร่วมมือกับ Kanazawa University  ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการ Double Degree  ทั้งในระดับปริญญาโทและเอก ซึ่งนักศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (Dual Degree)   โดยนักศึกษาสามารถสมัครเพื่อรับการคัดเลือกให้เข้าเรียนในระบบ Dual Program  ตาม MOU  และเข้าศึกษาในแผนการศึกษาหลักสูตรร่วมกับ Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น 

เวลารับสมัครจะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคมของทุกปี 

           ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่! 

โครงการ  HI-FI

โครงการการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม (Higher Education for Industry: Hi-FI) พัฒนาขึ้นจากปัญหาการขาดบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมในระดับที่พร้อมปฏิบัติงานได้ โดยที่สถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้งด้านบุคลากรและการร่วมสร้างงานวิจัยที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสร้างทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่บริษัทและมหาวิทยาลัยร่วมกัน รับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อปฏิบัติงานเต็มเวลาในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา 2 ปี กับสถานประกอบการที่มีความต้องการพัฒนา หรือปรับปรุงกระบวนการผลิต อีกทั้งทดสอบและวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆ เน้นให้ทุนแก่นักศึกษาเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมโดยทำงานควบคู่กับการเรียน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่!

หลักสูตร

คณาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

การรับเข้าศึกษา  

รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

 • นักศึกษาระดับปริญญาโทแผน ก และนักศึกษาระดับปริญญาเอกจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ก่อนสมัครเข้าเรียน
 • นักศึกษาปริญญาตรีที่กำลังจะเรียนชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมเรียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา และเมื่อนักศึกษาดังกล่าวเข้ามาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาแล้ว สามารถนำรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมเรียน (ที่ได้เกรดตั้งแต่ B ขึ้นไปและต้องเป็นรายวิชาที่ศึกษาเกินกว่าที่กำหนดในหลักสูตรปริญญาตรี) มาเทียบโอนเป็นรายวิชาเลือกหรือรายวิชาบังคับในหลักสูตรที่เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้

สมัครได้ที่นี่

หลักฐานประกอบการสัมภาษณ์เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน 

ปัจจุบัน สาขาวิชาฯ จัดการเรียนการสอนวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยการกำหนดคุณสมบัติผู้เรียนดังนี้

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรแผน ก 1

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมควบคุม, วิศวกรรมสื่อสาร, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์, วิศวกรรมสารสนเทศ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 หรือ
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในหลักสูตรที่กำหนดไว้ในข้อ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.75 และมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยเกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือมีผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือ
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในสาขาวิชาใกล้เคียงที่กำหนดในข้อ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 และมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
 • คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
 • คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับชั้นบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรแผน ก 2

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมควบคุม, วิศวกรรมสื่อสาร, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์, วิศวกรรมสารสนเทศ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.75 หรือ
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในหลักสูตรที่กำหนดไว้ในข้อ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.50 และมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือมีผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือ
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในสาขาวิชาใกล้เคียงที่กำหนดในข้อ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.50 และมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
 • คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
 • คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับชั้นบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรแผน ข

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์อื่นๆ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิทยาการสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.5 หรือ
 • คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
 • คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับชั้นบัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรแบบ 1.1

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องและมีผลงานตีพิมพ์ด้านวิชาการที่แสดงความสามารถในการทำวิจัย และ
 • มีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
 • มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ
 • คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับชั้นบัณฑิตศึกษา

 หลักสูตรแบบ 2.1

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องและมีบทความงานวิจัย หรือ
 • คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
 • มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ
 • คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับชั้นบัณฑิตศึกษา

 หลักสูตรแบบ 2.2

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 หรือ ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 ขึ้นไป หรือ
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 หรือ
 • มีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
 • มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ
 • คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับชั้นบัณฑิตศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตรนี้เปิดสอนแผน ก และแผน ข โดยแผน ก แบ่งเป็น 2 แบบ คือ แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 ซึ่งเป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยการทำวิทยานิพนธ์ และแผน ข เน้นกรณีศึกษาในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์โดยการทำสารนิพนธ์ โดยมีจำนวนหน่วยกิตในการจัดการเรียนการสอนดังนี้

หมวดวิชา

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

 

   แผน ก แบบ ก1   

   แผน ก แบบ ก2   

   แผน ข   

หมวดวิชาบังคับ

-

3

3

หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

-

12

27

วิทยานิพนธ์

36

21

-

สารนิพนธ์

-

-

6

รวม

36

36

36

โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาเอก

หลักสูตรนี้มี 3 แผนการศึกษา เน้นการทำวิจัยในวิทยานิพนธ์เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและค้นพบองค์ความรู้ใหม่ โดยมีจำนวนหน่วยกิตในการจัดการเรียนการสอนดังนี้

หมวดวิชา

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

 

แบบ 1.1

แบบ 2.1

แบบ 2.2

หมวดวิชาบังคับ

-

-

3

หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

-

12

21

วิทยานิพนธ์

48

48

48

รวม

48

60

72

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

เกณฑ์การประเมินหน่วยกิตวิทยานิพนธ์

การสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เงื่อนไขการจบการศึกษา

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

Go to top