นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์คว้ารางวัลที่ 3 และรางวัลชมเชยใน NSC 2023

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์คว้ารางวัลที่ 3 และรางวัลชมเชยในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 หรือ  National Software Contest 2023 (NSC 2023)  รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจัดโดย ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 8.30 -17.00 น. 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • รางวัลที่ 3 โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับนิสิต นักศึกษา โครงการแผนที่ความเสี่ยงการเกิดเพลิงไหม้ในบริเวณป่าพรุควนเคร็งโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง 
ทีมพัฒนา นายรชตะ แซ่ลี้ นายจตุรวิชญ์ ค่อฉุ้น นายจักรภัทร สุวรรณพงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ธนาธิป ลิ่มนา
  • รางวัลชมเชยน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ระดับนิสิต นักศึกษา โครงการพิคเตอร์เวิร์ส
นายภูมินทร์ สาทิพย์จันทร์ นายสิทธา สหธรรม นางสาวปทิตตา สุขสมบูรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อนันท์ ชกสุริวงศ์
 
นอกจากนี้ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากศูนย์ภาคใต้ได้รับรางวัลชมเชยในรอบชิงชนะเลิในประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
 
Go to top