สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัด NSC 2023 รอบ 2 รอบพิจารณาผลงาน

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หน่วยงานให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทยจัดการแข่งขันพัฒนทโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (25th National Software Contest: NSC 2023) ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวบา 8.00-16.00 น. 

 

   

   

 

Go to top