ผู้บริหารโตโยต้า ทูโช (Toyota Tsusho) มอบทุนสนับสนุนโครงงาน ทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและห้องปฏิบัติการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า ทูโช  (Toyota Tsusho) เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (NETH) พร้อมด้วยบริษัท โตโยต้า ทูโช เด็นโซ่ อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (TDET) ร่วมงานแถลงข่าว โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย หลักสูตร “อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า” พร้อมด้วยพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมดงยาง 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น. 

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ และ Mr. Yasushi Takabayashi ประธานกรรมการผู้จัดการและซีอีโอ NETH ร่วมลงนาม MOU พร้อมด้วย Mr. Hiroshi Nakamura ซีอีโอ TDET คุณสุรเชษฐ์ ชุมพล ผู้จัดการทั่วไปแผนกพัฒนาซอฟต์แวร์ NETH โดยมี รศ.ดร.ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์ หัวหน้าโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า” และคุณโกสินทร์ พัตรานนท์ วิศวกรอาวุโส  NETH ร่วมในพิธีและนำเสนอโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า” เพื่อเพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะที่มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง การวิเคราะห์ และประยุกต์ได้อย่างเชี่ยวชาญ ให้แก่บุคลากรของ NETH และ TDET นักศึกษาและผู้สนใจเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อีกทั้งรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง และมีส่วนช่วยในการสร้างเสริมศักยภาพของบุคลากรของบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ให้พร้อมรองรับต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในอนาคตอันใกล้ โดยทางคณะฯ ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจาก NETH และ TDET ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ในรถยนต์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาด้านยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อสร้างวิศวกร นักวิจัย และนวัตวกรรมรองรับอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ประกอบกับทางคณะฯ มีศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ โดยเน้นการสร้างศูนย์เรียนรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากภาคการศึกษาไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะเชิงพาณิชย์ พัฒนาวิศวกรผ่านการสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง และจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง อีกทั้งยังส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างระบบนิเวศน์ธุรกิจให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและขยายผลสู่ตลาดต่างประเทศ โดยมุ่งหวังการได้ความรู้ด้านการวิเคราะห์ และประยุกต์ได้อย่างเชี่ยวชาญ โดยเน้น Model Based Design (MBD), การพัฒนาโมเดลซอฟต์แวร์ด้วย UML (Unified Modeling Language), การออกแบบระบบสมองกลฝังตัว การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ ระบบ AI ความรู้ด้านระบบขับเคลื่อนทางไฟฟ้าและควบคุมยานยนต์ ระบบต้นกำลังไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ระบบควบคุมแบตเตอรี่ (Battery Management System) ระบบสมองกล (Electronic Control Unit) และระบบสื่อสารในยานยนต์สมัยใหม่

โดยในครั้งนี้ บริษัท โตโยต้า ทูโช  (Toyota Tsusho) เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (NETH) ได้มอบทุนสนับสนุนโครงงาน 5000 บาท ทุนการศึกษา 14,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร  NETH Career Identity Program (Embedded System and Automotive Software Development Skill Cultivation) จากโครงการโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  นายศุภณัฐ ขจรเจริญกุล และ นายจตุพร วัฒนสิน

และคณะผู้บริหาร บริษัท โตโยต้า ทูโช  (Toyota Tsusho) เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (NETH) และบริษัท โตโยต้า ทูโช เด็นโซ่ อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (TDET) ได้เยี่ยมชมนิทรรศการโครงงานนักศึกษาของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

Go to top