คุณพิพัฒน์ พิพิธพัฒนพงศ์ร่วมเป็นวิทยากรและคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการให้กับวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราฎร์นิกร

คุณพิพัฒน์ พิพิธพัฒนพงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรและคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ ในรายวิชา 30204-8503 โครงงาน 2 ระดับชั้นปวส. 2 สาขางานธุรกิจดิจิทัล ให้กับแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราฎร์นิกร ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-16.00 น.

 

 

 

Go to top