ผศ. ธัชชัย เอ้งฉ้วน เป็นวิทยากรในงาน WUNCA 42nd

ผศ. ธัชชัย เอ้งฉ้วน อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 42 หรือ  42nd Workshop on UniNet Network and Computer Application (WUNCA 42nd) ในระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา พร้อมกันนี้ บุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นายรุ่งโรจน์ แซ่จุ้ง วิศวกร (ผู้ดูแลระบบเครือข่าย & ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการซอฟต์แวร์) และนายพิพัฒน์ พิพิธพัฒนพงศ์ นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ดูแลระบบ) ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวด้วยเช่นกัน

 

Go to top