ผลงานของดร. อนันท์ ชกสุริวงศ์ และทีมงานได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566

ดร. อนันท์ ชกสุริวงศ์  อาจารย์จากสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น (รางวัลระดับดี) สาขาการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลงานเรื่อง "หุ่นบาดเจ็บจากยางธรรมชาติสำหรับฝึกการห้ามเลือดก่อนนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล" (Natural Rubber Trauma Manikin for Practicing Prehospital Hemorrhage Control) 

หุ่นยางธรรมชาติเพื่อการฝึกนักศึกษาแพทย์ สำหรับการปฐมพยาบาล การห้ามเลือดผู้บาดเจ็บ โดยใช้ความรู้ทางปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทำให้เกิดขบวนการเรียนรู้ที่ถูกต้อง เช่น ลักษณะท่าทางและการใช้แรงที่ถูกต้อง เป็นต้น

ทีมนักประดิษฐ์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ. โกเมศวร์ ทองขาว

2. รองศาสตราจารย์ ดร. นิธินาถ แซ่ตั้ง

3. ดร. อนันท์ ชกสุริวงศ์ 

Go to top