พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย 10 สถาบัน เพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการจัดประกวดแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังเช่น การจัดการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย หรือ NSC (National Software Contest) ซึ่งทางสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เป็นศูนย์ประสานงานภาคใต้ ร่วมมือกับ สวทช. และ วช.จัดการแข่งขันระดับภูมิภาค มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยในปี 2565 การแข่งขัน NSC จะเข้าสู่ปีที่ 25 มีนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการแข่งขัน NSC จำนวนไม่น้อย ได้เข้ามีโอกาสเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและได้สร้างผลงานและต่อยอดผลงานด้านซอฟต์แวร์ และเป็นกำลังสำคัญในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ทั้งในส่วนภูมิภาคและระดับชาติ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย 10 สถาบัน ภายในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ณ เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร 

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นตัวแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง หรือ MOU ดังกล่าว เพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดแข่งขัน การจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ และการฝึกทักษะวิจัยในห้องปฏิบัติการเพื่อต่อยอดเวทีในระดับชาติและระดับนานาชาติ และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนก้าสู่เส้นทางอาชีพนักวิจัย วิศวกรวิจัยหรือนวัตกร ต่อไป

มหาวิทยาลัย 10 สถาบัน ในเครือข่ายความร่วมมือกับ วช. และ สวทช. ในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนี้ ได้แก่

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Go to top