นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชมเชยในงาน NSC 2022

นักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ได้รับรางวัลชมเชย โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ ระดับนิสิต นักศึกษา โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (NSC 2022) รอบชิงชนะเลิศ
 
ชื่อโครงงาน PillTrack : ระบบติดตามการรับประทานยาเม็ดสำหรับผู้สูงอายุ

 พัฒนาโดย นายกันตวิชญ์ เจนพิทยา

 อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เพ็ชรัตน์ สุริยะไชย

 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.

PillTrack เป็นระบบติดตามการรับประทานยาเม็ดสำหรับผู้สูงอายุ เป็นระบบที่พัฒนาเพื่อช่วยแก้ปัญหาการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ผู้สูงอายุส่วนหนึ่งต้องรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ดีผู้สูงอายุบางท่านอาจลืมรับประทานยา หรือรับประทานยาผิดชนิดหรือผิดเวลา เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ระบบ PillTrack ประกอบด้วยกล่องยาที่มีระบบตรวจจับภาพเม็ดยาด้วยศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์ จากนั้นจะแสดงจำนวนเม็ดยาคงเหลือภายในกล่องยาและข้อมูลการรับประทานยาของผู้ป่วยในแต่ละวันบนหน้าเว็บแอปพลิเคชัน ระบบนี้จึงช่วยให้แพทย์หรือผู้ดูแลผู้ป่วยสามารถติดตามพฤติกรรมการรับประทานยาของผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ผู้สูงอายุรับประทานยาครบตามที่แพทย์สั่ง ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้สูงอายุด้วย

Go to top