สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มุ่งมั่นที่จะให้นักศึกษาเรียนรู้ทันกับความก้าวหน้าในการพัฒนาของเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยใช้ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ของสาขาวิชาเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา บรรยากาศห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ให้บริการนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหลักสูตรวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์แสดงดังภาพข้างล่างนี้

1000012007

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ (Computer Software Laboratory) 

SW3

SW4

ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (Computer Hardware Laboratory) 

HW3

HW4

ห้องปฎิบัติการปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Laboratory)

ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ (Robotics Laboratory

RB2009

ห้องปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ (Automation Laboratory)

ห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ IOS Application Laboratory (Computer Network Laboratory and IOS Application Laboratory)

ห้องปฏิบัติการเครื่องมือหนัก (Heavy Equipment Laboratory)

HT3

เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ

ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการทั่วไปและห้องปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง มีดังนี้

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer)
 

เครื่องมือต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการฮาร์ดแวร์ เช่น Function Generator, Oscilloscope, Bench Digital Multimeter, Laboratory Power Supply

HW1

Circuit Board Plotter

Robot Arm

Robot Arm

RobotMasters

RoboMaster

Self-made Hardware Laboratory Kits เช่น ชุด ESP32 Shield, ชุดทดลอง  OP-AMP, ชุด NodeMCU, Digital Experimental Set, Digital Experiment Board, FPGA Experimental Set

ESP32Shield

FPGAExperimentalSet

NodeMCU

OpAmp

SelfMadeLabKits

SelfMadeLabKitsBox

Image Processing Laboratory

Color CCD Camera
B/W CCD Camera
Signal Converter
Color Scanner
CT Scanner
Light Meter

Common Room ของสาขาวิชา

ห้องวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
PGLab1
PGLab2
ห้องประชุมของสาขาวิชา
ห้องเรียนของคณะ (ใช้งานร่วมกับสาขาวิชาอื่น ๆ)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะ (ใช้งานร่วมกับสาขาวิชาอื่น ๆ)

Go to top