2531 - 2535   สินชัย กมลภิวงศ์ หัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 2535 - 2536 วีระพันธุ์ มุสิกสาร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 2536 - 2537   สุนทร วิทูสุรพจน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 2537 - 2541 วีระพันธุ์ มุสิกสาร  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 2541 - 2544 อำนวย สิทธิเจริญชัย   หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 2544 - 2547   สินชัย กมลภิวงศ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 2547 - 2551   พิชญา ตัณฑัยย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 2551 - 2553   วรรณรัช สันติอมรทัต   หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 2554 - 2556 ธเนศ เคารพาพงศ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 2556 - 2561   วรรณรัช สันติอมรทัต หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 2561 - 2564   นิคม สุวรรณวร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 2564 - 2565   นิคม สุวรรณวร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   

Go to top