Introduction

เพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาและส่งเสริมนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภายใต้การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้สร้างความร่วมมือระดับหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสนใจในด้านงานวิจัยสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา และมีโอกาสเลือกแผนการเรียน Double Degree โดยได้ร่วมมือกับ Graduate School of Natural Science and Technology, Kanazawa University แห่งประเทศญี่ปุ่น หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอก

Memorandum

นักศึกษาควรจบการศึกษาจากทั้งสองมหาวิทยาลัยในระยะเวลาใกล้เคียงกัน หรือจบการศึกษาจาก Kanazawa University ภายใน 1 ปีหลังจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นักศึกษาไม่สามารถเปลี่ยนการลงทะเบียนเรียนเป็นเฉพาะที่ Kanazawa University ได้

Kanazawa University สามารถยกเลิกการตอบรับเข้าเรียนของนักศึกษาได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้

1) เมื่อมีปัญหาทางการเงินหรือปัญหาสุขภาพซึ่งทำให้การศึกษาต่อเป็นไปได้ยาก

2) เมื่อระดับขั้นหรือผลการศึกษาไม่เป็นที่น่าพอใจ

3) เมื่อนักศึกษากระทำผิดกฎหมายหรือกฎของของมหาวิทยาลัย

สามารถการเรียนทางไกลได้ในรายวิชาที่ได้รับการยอมรับโดยบัณฑิตวิทยาลัยของแต่มหาวิทยาลัย 

สามารถโอนหน่วยกิตรายวิชาข้ามมหาวิทยาลัยได้เฉพาะรายวิชาเลือกที่ได้มีการตกลงกันไว้แล้ว โดยทั้งสองมหาวิทยาลัย

โครงการ Double-Degree Master's Program รับผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว และสนใจเข้าศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นักศึกษาจะต้องเดินทางไปศึกษา ณ  Kanazawa University อย่างน้อย  10 เดือน

Kanazawa University ไม่เก็บค่าสอบเข้า ค่าลงทะเบียน แต่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามปกติ และหากเรียนที่ Kanazawa University เกิน 3 ปี นักศึกษาจะต้องจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนในช่วงเวลาที่เกิน 3 ปีนั้น ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ การลงทะเบียนของคนต่างด้าว จะอยู่ในความรับผิดชอบของนักศึกษา

โครงการ Double-Degree Doctoral Program รับผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโทแล้ว และสนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยทาง Kanazawa University จะรับเฉพาะนักศึกษาใหม่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ประสงค์เรียน Dual Program ในระดับปริญญาเอก จะต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา ก่อนที่จะเดินทางไปศึกษา ณ  Kanazawa University อย่างน้อย 18 เดือน

Kanazawa University ไม่เก็บค่าสอบเข้า ค่าลงทะเบียน แต่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามปกติ และหากเรียนที่ Kanazawa University เกิน 4 ปี นักศึกษาจะต้องจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนในช่วงเวลาที่เกิน 4 ปีนั้น ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ การลงทะเบียนของคนต่างด้าว จะอยู่ในความรับผิดชอบของนักศึกษา

Agreement

ระยะเวลาในการศึกษาตามแผนการศึกษาปกติของ Double-Degree Master's Program คือ 2-3 ปี ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องเก็บหน่วยกิตให้ครบตามเงื่อนไขจบการศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัย

วิทยานิพนธ์ที่ขอจบการศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัย อาจมีเนื้อหาบางส่วนที่สัมพันธ์กันหรือเสริมกันได้ แต่ต้องมีเนื้อหาที่แตกต่างกันด้วย

Kanazawa University Information

***** กำหนดการในปี 2565/2022 *****

  • รับสมัคร 11-15 กรกฎาคม 2565/2022 ที่นี่! 
  • สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 27 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2565/2022 ที่ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ Teleconference
  • ประกาศผล 6 กันยายน 2565/2022

ติดต่อสำนักงานรับสมัครได้ที่ Admission Affairs Section, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  โดยใส่  DDP  ที่ชื่อหัวข้ออีเมล์

Guidelines for Applicants

 

Go to top