การสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Exam)

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ระบุว่า การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นการสอบเพื่อประเมินความรู้พื้นฐาน ความพร้อม ความสามารถและศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก และเพื่อวัดว่านักศึกษามีความพร้อมในการทําวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก นักศึกษาสามารถสอบวัดคุณสมบัติได้ 2 ครั้ง โดยนักศึกษาควรสอบวัดคุณสมบัติผ่านภายใน 4 ภาคการศึกษานับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

แนวปฏิบัติในการสอบวัดคุณสมบัติของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  • กรรมการสอบวัดคุณสมบัติให้เป็นกรรมการชุดเดียวกับกรรมสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยมีจำนวนกรรมการตามเงื่อนไขในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร แต่ไม่มีกรรมการจากภายนอกมหาวิทยาลัย
  • การสอบวัดคุณสมบัติวัดจากรายงานและการนำเสนอ นักศึกษาต้องส่งรายงานซึ่งรวมที่มาของปัญหา การทบทวนวรรณกรรม ที่มาของปัญหา ช่องว่างในการทำวิจัย ผลการจำลองปัญหาเบื้องต้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของปัญหาอย่างชัดเจน และต้องนำเสนอเพื่อโน้มน้าวกรรมการ
  • การสอบวัดคุณสมบัติจะเน้นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ (literature review) และการทำวิจัยเบื้องต้น (preliminary research)  โดยเน้นความรู้พื้นฐาน ทฤษฎี หลักการ เทคโนโลยี เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเชื่อมโยงกับที่มาของปัญหา (problem statement)  เพื่อนำเสนอช่องว่างในการทำวิจัย (research gap) และแสดงถึงศักยภาพและองค์ความรู้ทางวิชาการ
  • การสอบวัดคุณสมบัติไม่ใช่การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษายังไม่จำเป็นต้องเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาวิจัยหรือ มีวัตถุประสงค์ และขอบเขตที่ชัดเจน
  • นักศึกษานำเสนอและตอบคำถามกรรมการ ประมาณ 1 ชั่วโมง
  • นักศึกษาสามารถสอบวัดคุณสมบัติได้ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยต้องแต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว
  • เมื่อนักศึกษาสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ จะได้รับการประเมินผ่านหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ จำนวน 3 หน่วยกิต
 

ลำดับความก้าวหน้าของ

การทำวิทยานิพนธ์

เกณฑ์การประเมินหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

 

หมายเหตุ

 จำนวนหน่วยกิตที่ได้รับการประเมินผ่าน 

 จำนวนหน่วยกิตรวมที่ได้รับการประเมินผ่าน 

1. สอบวัดคุณสมบัติ

3

3

ผ่าน 3 หน่วยกิตเมื่อสอบวัดคุณสมบัติผ่าน

2. สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

4

7

ผ่าน 7 หน่วยกิตเมื่อสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่าน

3. งานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์

38

45

ผ่าน 45 หน่วยกิตเมื่อ ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ให้กรรมการสอบแล้ว

4. การสอบวิทยานิพนธ์

3

48

ผ่าน 48 หน่วยกิตเมื่อสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ข้อ 2-4 ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2550

Go to top