(ยื่นที่หลักสูตรก่อนวันสอบสัมภาษณ์)
1) หนังสือรับรองการศึกษา (Transcript) และหนังสือรับรองคุณสมบัติประจำตัว (Letter of Recommendation) หรือหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากผู้บังคับบัญชาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน/วิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ชุด

2) ผลงาน/โครงงาน/วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาตรี/โท

3) ผลงานทางวิชาการอื่น ๆ (ถ้ามี)

4) เขียนประสบการณ์และความสามารถพิเศษของตนเอง พร้อมระบุหัวข้อและรายละเอียดวิทยานิพนธ์ที่สนใจ ความยาว 1 หน้ากระดาษ และนำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

5) ผู้สมัครชาวไทยและผู้สมัครชาวต่างประเทศ ต้องยื่นผลคะแนนประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อประกอบการพิจารณา เช่น PSU-TEP, CU-TEP, IELTS, TOEFL, TOEIC ฯลฯ

 

Go to top