หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตร 4 ปี  143 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร    

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต  
 สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์    4 หน่วยกิต
 สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ    5 หน่วยกิต
 สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ    1 หน่วยกิต
 สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล    4 หน่วยกิต
 สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข   4 หน่วยกิต
 สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร    4 หน่วยกิต
 สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา    2 หน่วยกิต
 วิชาเลือก    6 หน่วยกิต
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ   99 หน่วยกิต  
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์    18 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    81 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาชีพบังคับ    21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ (Module)    42 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก    18 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต  
ง. หมวดวิชาฝึกงาน โครงงานและสหกิจศึกษา   8 หน่วยกิต  
- ฝึกงานและโครงงาน หริอ
- สหกิจศึกษา
   

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์

หลักสูตร 4 ปี  139 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร    

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต  
 สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์    4 หน่วยกิต
 สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ    5 หน่วยกิต
 สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ    1 หน่วยกิต
 สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล    4 หน่วยกิต
 สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข   4 หน่วยกิต
 สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร    4 หน่วยกิต
 สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา    2 หน่วยกิต
 วิชาเลือก    6 หน่วยกิต
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ   95 หน่วยกิต  
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์    17 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์   7 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์   71 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาชีพบังคับ    8 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ (Module)    36 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับเลือก (Module)   18 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก    9 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต  
ง. หมวดวิชาฝึกงาน โครงงานและสหกิจศึกษา   8 หน่วยกิต  
- ฝึกงานและโครงงาน หริอ
- สหกิจศึกษา
   

 

ข้อมูลหลักสูตร

Go to top