โครงการติดตามนักศึกษาตามระบบ CUPT QA ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

การให้คำปรึกษาและติดตามผลการเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา พบปะกับเพื่อน-รุ่นพี่ เป็นสิ่งสำคัญของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาฯ ให้ความสำคัญในการดูแลนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ อย่างสม่ำเสมอ
แม้ในสถานการณ์ การแพร่ระบาด covid-19 ระยะทางไม่ใช่อุปสรรค การปรับเปลียนรูปแบบพบปะแบบออนไลน์ เป็นช่องทางหนึ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่าย เพื่อให้ความตั้งใจที่จะดูแลและรับฟังนักศึกษา ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติโดยเร็ววัน
 
Go to top