*** กำลังจัดทำ ***

ปี
การศึกษา
ชื่อ-สกุล  ชื่อรางวัล/ประกาศเกียรติคุณภาพ หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล
ระดับ วัน/เดือน/ปี
ที่ได้รับรางวัล
ชาติ นานาชาติ
2551 Mr. Kevin Robert Elz Best Paper Award บทความเรื่อง "Towards Universal Mobile-IP" Mobility Conference 2008   1 12 ก.ย. 2551
2550 ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล ผู้เขียนหลัก ร่วมกับผู้เขียนร่วมอีก 2 ท่านได้แก่
Xiaoshu Qian
Santa Clara University
Sadeg และ Sadeg Mourad
University Mustapha Stambouli of Mascara
Best Paper Award บทความเรื่อง "BCH-based Compactors with Data Compression" สมาคม ECTI หรือ Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecomunications and Information Technology Association     1 17 พ.ค. 51
2547 ผศ.ดร.พิชญา ตัณฑัยย์ และคณะฯ รางวัลที่ 2 ประเภท Professional Vote ในการประกวดนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ไทย ณ งานสัปดาห์วิศวกรรมศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์นิทรรศ​การ​และ​การประชุมนานาชาติไบเทค บางนา  ผลงาน “ระบบคอมพิวเตอร์แบบเบรลล์”  สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย 1   ตุลาคม 2547
Go to top